Mieszkańcom naszej gminy przypominamy o tym, że jeszcze tylko przez kilka dni – do 31 grudnia br. prowadzone będą społeczne konsultacje w sprawie projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Jest to już drugi etap konsultacji, zapoczątkowany 30.11.2020 r. Pierwszy etap, dotyczący samego dokumentu SSL, trwał od 10 lutego do 10 marca 2020 r., a jego podsumowanie dostępne jest pod linkiem: cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

Projekt „Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” (dalej: SSL), opracowany został z uwzględnieniem uwag zgłoszonych podczas pierwszej tury konsultacji społecznych dokumentu, która odbyła się w I kwartale br. W dokumencie poddawanym wówczas konsultacjom, oprócz korytarzy transportowych, obligatoryjnych dla tego typu dokumentów, znalazły się także wstępnie proponowane warianty przebiegów linii kolejowych. W obecnie konsultowanym projekcie SSL zawarte zostały uwagi dotyczące korytarzy transportowych i w takiej postaci, z miejscowo poszerzonymi korytarzami, poddawany jest on strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Przebiegi linii kolejowych, zweryfikowane na podstawie uwag z pierwszej tury konsultacji społecznych, są obecnie przedmiotem równolegle prowadzonych prac analitycznych i studialnych.  Przedstawiciele CPK doprecyzowują je w dialogu z właściwymi lokalnie jednostkami samorządu terytorialnego. Spotkania realizowane są zgodnie z harmonogramem prac przygotowawczych, zawartym w załączniku do powyżej przytaczanego raportu z konsultacji. Omawiane z samorządami warianty trasowań mieszczą się w granicach rozszerzonych korytarzy transportowych zaprezentowanych w obecnie konsultowanym projekcie SSL.

Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu SSL wykonana została zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, głównie w oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ oraz dyrektywę 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.

Celem przedkładanej wraz z projektem SSL Prognozy odziaływania na środowisko jest identyfikacja i ocena przewidywanych oddziaływań na środowisko wynikających z realizacji projektów inwestycyjnych wskazanych w dokumencie SSL. Postępowanie w ramach SOOŚ, jak i sama Prognoza, mają na celu wyeliminowanie na jak najwcześniejszym etapie takich propozycji rozwojowych, których realizacja może doprowadzić do pogorszenia stanu środowiska oraz wpłynąć na jakość życia i zdrowia ludzi.

Na opinie, uwagi i wnioski naszych mieszkańców dotyczące planowanego przebiegu linii CPK, przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego czekają do końca tego roku.

Informacje o konsultacjach, dokumenty podlegające konsultacjom oraz formularze zgłaszania uwag znajdują się na stronie konsultacje.cpk.pl