Wójt Gminy Świerklany ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Świerklanach. Osoby zainteresowane ww. tematem powinny złożyć dokumenty do dnia 5 marca br. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Świerklany. Szczegółowe informacje na temat wymogów, jakie kandydaci powinni spełnić oraz potrzebnej dokumentacji, określone zostały w Zarządzeniu Wójta Gminy Świerklany Nr W.0050.26.2021 z dnia 15.02.2021 r., które zamieszczamy poniżej.

 

Zarządzenie nr W.0050.26.2021 Wójta Gminy Świerklany w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Świerklanach.


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, informujemy Panią/Pana, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świerklany z siedzibą w Świerklanach przy ul. Kościelnej 85, z administratorem, Wójtem Gminy Świerklany można skontaktować się:

Listownie: 44-266 Świerklany, ul. Kościelna 85;
Telefonicznie: 32 43 27 500;
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pai/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych;
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Świerklanach, ul. Boryńska 6, 44-266 Świerklany;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw.
z art. 22¹ § 1 ustawy Kodeks pracy, art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm), które określają jakie dane osobowe są niezbędne do przetwarzania w celu przeprowadzenia konkursu i powołania na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Świerklanach, ul. Boryńska 6 jak też na podstawie Pani/Pana zgody, w przypadku przekazywania danych innych, które nie są wymagane w przepisach obowiązującego prawa.
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe wyłącznie dla celów związanych z prowadzonym konkursem i ewentualnym powierzeniem stanowiska dyrektora Przedszkola nr 1 w Świerklanach, ul. Boryńska 6, 44-266 Świerklany w przypadku, gdy zostanie Pani/Pan wyłoniona/y w wyniku konkursu jako kandydat.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Świerklanach, ul. Boryńska 6, 44-266 Świerklany, a później przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa;
Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem członków komisji konkursowej jak też osób upoważnionych przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania służbowych obowiązków;
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również podmioty, z którymi wiążą Administratora umowy o świadczenie usług.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest obligatoryjne w przypadku, gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne;

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych
żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
żądania usunięcia danych, gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

osoby te kwestionują prawidłowość danych
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.