Informuję, iż w dniu 24 lutego 2022r. o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy Świerklany.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27.01.2022r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2022-2028.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 304/XLV/21 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny praw własności nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz ustalenia regulaminu tego miejsca.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Świerklany na lata 2022-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 312/XLVI/22 Rady Gminy Świerklany w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Świerklany na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpoznania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 13. Sprawozdanie z wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Świerklany za rok 2021.
 14. Sprawozdanie Wójta Gminy Świerklany z wykonania Programu współpracy Gminy Świerklany z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.
 15. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Świerklany

Anna Kula-Piecha