Informuję, iż w dniu 24 marca 2022r. o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy Świerklany.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24.02.2022r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2022-2028.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 304/XLV/21 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerklany w 2022 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia planu aglomeracji Świerklany.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 198/XXIX/20 Rady Gminy Świerklany z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świerklanach za rok 2021.
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklanach w 2021 roku oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2021r. oraz potrzeb związanych z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny.
 13. Informacja roczna o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Świerklany 2015-2023 – Raport za rok 2021.
 14. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Świerklany

Anna Kula-Piecha