Gmina Świerklany zaprasza mieszkańców do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

 

Dofinansowanie projektu: 40 035,00 zł

Całkowita wartość projektu: 40 035,00 zł

 

Cel Programu:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w  życiu społecznym, której adresatami są:

a) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
b) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wyżej wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Zakres usług asystenta:

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy w:

a) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
e) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

W celu ułatwienia realizacji zadań asystenta, może on otrzymać  ramach programu zwrot kosztów przejazdu wraz z osobą niepełnosprawną, zwrot kosztów biletów wstępu, zwrot kosztów ubezpieczenia OC.

 

Kto może być asystentem:

Asystentami osobistymi osoby niepełnosprawnej mogą być osoby, które:

a) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
b) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
c) są wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego do świadczenia usług, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną lub opiekuna prawnego pisemnego oświadczenia, że wskazany asystent jest przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej.

Asystentami nie mogą być osoby, które są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej (za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym  z uczestnikiem Programu).

W przypadku świadczenia usługi asystenta na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia, asystent winien posiadać:

a) zaświadczenie o niekaralności,
b) pisemną informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
c) pisemną akceptację osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

Warunki zgłoszenia do programu:

Osoby, które są zainteresowane udziałem w Programie, proszone są o złożenie kompletu dokumentów do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022:

- kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
- karty zgłoszenia do Programu,
- zakresu czynności  w ramach usług asystenta do Programu,
- klauzuli informacyjnej w ramach Programu,
- klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu
- oświadczenia w przypadku wskazania asystenta osobistego w ramach  Programu.

Ponadto osoba wskazana na asystenta osobistego  dziecka do 16 r.ż. przed przystąpieniem do realizacji usług opiekuńczych w ramach Programu zobowiązana będzie przedstawić:

- oświadczenie zawierające dane osobowe służące weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
- zaświadczenie o niekaralności.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują również obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  (Dz.U.2022, poz. 583).

Konieczne jest zapoznanie się z treścią programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do Programu, otrzymają informację o zakwalifikowaniu do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Wszystkie osoby, które nie zakwalifikowały się do Programu, znajdą się na liście rezerwowej.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej świadczone są bezpłatnie w ramach Programu.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „AOON – edycja 2022” w Kancelarii Urzędu Gminy Świerklany, parter, ul. Kościelna 85, Świerklany (osobiście lub pocztą) w dniach i godzinach pracy Urzędu (nabór będzie prowadzony do wyczerpania miejsc)