Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j.Dz.U.2021r.poz.735 ze zm.), w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021r. poz. 2373 ze zm.),

zawiadamiam, że:

  1. na wniosek z dnia 31.01.2022r. pełnomocnika ESTATE INV SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie, adres spółki: 31-403 Kraków, ul. Kamienna 21, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z infrastrukturą towarzyszącą oraz segmentami socjalno-biurowymi w rejonie ul. Pogodnej” w Świerklanach,
  2. zgodnie z art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Akta przedmiotowej sprawy są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85 (pokój 003 w godz. 8.00 do 14.00, po uprzednim ustaleniu terminu pod nr. telefonu 32 4327513).

Dodany: piątek, 08 kwiecień 2022 11:19
Wielkość: 71.02 KB