Gmina Świerklany pozyskała kolejne środki finansowe na realizację dwóch przedsięwzięć, w ramach II edycji programu rządowego Polski Ład. Chodzi o budowę hali magazynowej wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym w Świerklanach przy ul. Pogodnej, połączoną ze stworzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z prawdziwego zdarzenia oraz o przebudowę boisk do piłki nożnej tworzących kompleks sportowy przy ul. Zamkowej w sołectwie Świerklany Dolne.

Przypomnijmy, że w ramach pierwszego naboru wniosków gminie udało się pozyskać środki na budowę żłobka w Jankowicach i przebudowę ul. Kucharzówka w Świerklanach. Teraz doszły kolejne dwie inwestycje, które ze względu na wysoki koszt wykonania trudno byłoby zrealizować przy udziale jedynie gminnych środków.

Przedmiotem inwestycji, jaka zostanie zrealizowana przy ul. Pogodnej, jest budowa hali magazynowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym, połączona z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Planowana jest tam również budowa obiektów towarzyszących, takich jak wiata magazynowa na odpady wielkogabarytowe oraz boksy betonowe na odpady budowlane i zużyte opony. Dodatkowymi elementami wyposażenia PSZOK-u przewidzianymi w ramach inwestycji, będą kontenery na segregowane odpady. Na potrzeby obsługi punktu zostanie zaadaptowane pomieszczenie szatniowe w istniejącej hali. Teren inwestycyjny zostanie ogrodzony i wyposażony w monitoring, instalację alarmową oraz oświetlenie zewnętrzne ledowe.

Całkowity koszt inwestycji oszacowano na 5 000 000 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 4 750 000 zł, a wkład własny: 250 000 zł. Realizacja zadania ma się rozpocząć w 2023 roku i zakończyć w roku 2024.

W przypadku drugiego zadania chodzi o przebudowę dwóch boisk do piłki nożnej zlokalizowanych w Świerklanach przy ul. Zamkowej 6A. Oba te boiska pokryte zostaną nową nawierzchnią ze sztucznej trawy, jak również zakupione i zamontowane zostaną 4 kompletne bramki. Projekt przewiduje prace rozbiórkowe i demontażowe istniejącej nawierzchni boisk oraz roboty ziemne związane z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża. Przewidziano również wymianę 21 lamp oświetlających boiska na lampy energooszczędne. Całkowita kwota inwestycji, to 4 500 000 zł; kwota dofinansowania: 4 050 000 zł, wkład własny: 450 000 zł. Termin realizacji: 2023-2024 r.

W chwili obecnej gmina oczekuje na wstępne promesy dotyczące obu wyżej wymienionych inwestycji. Kwota 8,8 mln dofinansowania pozwoli nam na wykonanie kolejnego kroku w kierunku rozwoju gminy.