Trwa pilotażowa edycja programu mikrograntów „Generacja V4”, do udziału w której zachęcamy podmioty działające w obszarze pracy z młodzieżą, a więc szkoły, kluby sportowe czy stowarzyszenia. Projekty można zgłaszać do 1 sierpnia 2022 r.

Program ten oferuje granty na krótkoterminową mobilność młodzieży w wieku 14–30 lat w regionie państw Grupy Wyszehradzkiej (V4, tj. Polska, Czechy, Węgry i Słowacja) i jego bezpośrednim sąsiedztwie. Można otrzymać do 10 tys. euro na wszelkie znaczące wspólne działania młodzieży w regionie. Projekt powinien obejmować mobilność młodych ludzi z co najmniej dwóch krajów Grupy Wyszehradzkiej, może również zakładać współpracę z państwami sąsiadującymi z V4 (Austrią, Niemcami oraz Ukrainą). Ponadto, w ramach projektu należy zrealizować co najmniej jedno wspólne wydarzenie z udziałem obu/wszystkich stron oraz co najmniej jedną wspólną prezentację dla społeczności lokalnej (np. plakaty, eseje, blogi, spoty wideo, itp.)

Aby ubiegać się o grant należy wybrać jeden z następujących celów programu „Generacja V4” z sześciu obszarów tematycznych lub też stworzyć własny:

 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I ODPORNOŚĆ: Podnoszenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju oraz utraty bioróżnorodności; zwiększanie odporności na zmiany klimatu, wymiana know-how, projekty ekologiczne itp.

 

DZIEDZICTWO I PAMIĘĆ: Wspólna historia i wspólna przyszłość m.in. nauczanie/uczenie się wspólnej historii, zbieranie relacji świadków i projekty historii mówionej, przedstawianie historii lokalnej w kontekście regionalnym, promowanie (wspólnych) rocznic lub interesujących zabytków (przystąpienie do UE, rocznice 1956/1968).

 

ZDROWIE I AKTYWNY STYL ŻYCIA: Sport i inne aktywności sprzyjające aktywnemu trybowi życia, promocja zdrowej diety oraz zajęcia na rzecz dobrego samopoczucia oraz zdrowia fizycznego i psychicznego.

 

SZTUKA I KULTURA: Wspólne tworzenie nowych spektakli, wymiana kulturalna w dziedzinie teatru, filmu, muzyki, literatury, tradycyjnego rzemiosła itp.

 

WARTOŚCI DEMOKRATYCZNE I CNOTY OBYWATELSKIE: Wzmacnianie zainteresowania i udziału w procesach demokratycznych, zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra, ułatwianie dialogu na temat praw człowieka, debaty, parlamenty studenckie, zaangażowanie w życie społeczności i wolontariat.

 

KOMPETENCJE PRAKTYCZNE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: Wspieranie praktycznych wymian między szkołami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz między szkołami a przedsiębiorstwami oraz umożliwianie krótkoterminowych staży i szkoleń przy jednoczesnym wspieraniu ducha przedsiębiorczości i doskonaleniu konkretnych umiejętności.

Więcej informacji znajduje się pod następującym linkiem: https://www.visegradfund.org/news/new-granting-opportunity-youth-v4-gen-mini-grants/