W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego przypominamy o możliwości starania się o zasiłek szkolny, w sytuacji kiedy uczeń znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, nagła choroba w rodzinie ucznia,  kradzież w mieszkaniu ucznia,  pożar,  powódź lub klęska żywiołowa lub inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia).

Zasiłek ten może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub też w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć w Urzędzie Gminy Świerklany w terminie do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.

Szczegółowe informacje na ten temat oraz formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są w Referacie Księgowości i Finansów UG Świerklany (ul. Kościelna 85, Świerklany - II piętro, pok. 2.04) oraz poniżej.