Na prośbę Komendy Miejskiej Policji w Rybniku - Komisariatu Policji w Boguszowicach przedstawiamy plan działania priorytetowego dzielnicowej mł. asp. Anny Tannebaum na okres od 01.10.2022 r. do 31.03.2023 r.

PLAN działania priorytetowego dzielnicowej mł. asp. Anny Tannebaum na okres od 01.10.2022 r. do 31.03.2023 r.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

Zagrożenie dotyczy otoczenia w rejonie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach przy ul. Boryńskiej 6, gdzie ma dochodzić do przejawów demoralizacji wśród nieletnich, a w szczególności zaśmiecania w rejonie boiska szkolnego w godzinach popołudniowych. Na podstawie zbieranych w tym rejonie śmieci zachodzi również podejrzenie, że młodzież tam przebywająca po godzinach urzędowania szkoły prawdopodobnie spożywa też w tym miejscu alkohol, pali papierosy.

Zakładany cel do osiągnięcia

- ograniczenie istniejącego problemu, przywrócenie obowiązującego porządku prawnego, zapobieżenie nasilaniu się zjawiska demoralizacji, nieprzestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, oraz popełniania innych wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa (w tym zaśmiecania podległego terenu szkoły).

 

W związku z powyższym, celem poprawy tej sytuacji nastąpią m.in. kontrole w/w terenu przez policjantów (oraz inne czynności) i podejmowanie przez nich skutecznych działań dążących do wyeliminowania tego zjawiska.

                                                                                                                                                              dzielnicowa

                                                                                                                                                     mł. asp. Anna Tannebaum