Przewodniczący Rady Gminy Świerklany działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zawiadamia, iż w dniu 15 grudnia 2022r. o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się LX sesja Rady Gminy Świerklany.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24.11.2022r.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej z dnia 30.11.2022r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2022-2028.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XLV/21 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia w 2023 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklany na lata 2023-2028.
 9. Budżet Gminy Świerklany na rok 2023:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
  2. przedstawienie opinii RIO w Katowicach w sprawie projektu uchwały budżetowej;
  3. przedstawienie opinii i wniosków Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy oraz Komisji Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały budżetowej;
  4. dyskusja nad przedstawionym projektem;
  5. podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr X/98/99 Rady Gminy Świerklany z dnia 28 czerwca 1999r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącej powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadań z zakresu udzielania świadczeń rehabilitacyjnych dzieciom niepełnosprawnym z następstwami centralnego układu nerwowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 382/LVIII/22 Rady Gminy Świerklany z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowego Zasobem Gminy na lata 2023-2027.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Świerklany oraz zmiany uchwały Nr 3/I/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy.
 14. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.

 

  Przewodniczący

Rady Gminy Świerklany

    Anna Kula-Piecha