Dotacje do kotłów i nie tylko

Zgodnie a Uchwałą Nr 130/XX/20 Rady Gminy Świerklany z dnia 30 stycznia 2020r. dotacje w ochronie środowiska udzielane są do:

  • wymiany kotłów grzewczych c.o. na kocioł c.o. gazowy, olejowy, pompę ciepła do ogrzewania budynku lub kocioł na paliwo stałe w tym biomasę spełniający wymogi dla klasy 5 lub dyrektywy Ecodesing,

  • instalacji systemu solarnego lub pompy ciepła do ogrzewania wody użytkowej,

  • instalacji przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków

  • usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych.

  • wg zasad udzielania dotacji i ich rozliczania określonych w./w. uchwałą

Osoby zainteresowane w./w. tematem prosimy o zapoznanie się z treścią uchwały Rady Gminy dostępną poniżej, podobnie jak formularze wniosków o przyznanie dotacji.

Formularze wniosków można również otrzymać w Urzędzie Gminy pok. nr 0.03 (wnioski o dotację do urządzeń grzewczych i usuwania azbestu) oraz pok. nr 0.05 (wnioski o dotację do przydomowej oczyszczalni ścieków)

Termin składania deklaracji od 11 stycznia do 19 lutego bieżącego roku.

Wypełnione deklaracje wstępne należy składać w kancelarii Urzędu Gminy Świerklany (parter pok. nr 0.09).

Deklaracje, które wpłyną do Urzędu Gminy Świerklany do dnia 19 lutego 2021r. zostaną ujęte na liście podstawowej do dofinansowania (podpisywanie umów dotacji planowane na czerwiec - lipiec 2021r.) Deklaracje, które wpłyną do Urzędu Gminy Świerklany po dniu 19 lutego 2021r. zostaną ujęte na liście rezerwowej (podpisywanie umów w przypadku zwolnienia się miejsc na liście podstawowej)

Wzór deklaracji można otrzymać w Urzędzie Gminy (parter pok. 0.03, 0.04). lub pobrać z niżej zamieszczonego załącznika:

Formularze do pobrania: