Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia), oraz sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal).

Zezwolenia dzielą się na rodzaje:

A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
B - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
C - powyżej 18% zawartości alkoholu.

Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (np. akt notarialny, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia itp.)
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.).

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa:

W przypadku ustanowienia pełnomocnika w sprawie, do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Z opłaty zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo oraz osoby posiadające pełnomocnictwo notarialne.

Opłaty administracyjne:

 1. Przedsiębiorca przed wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonuje opłaty za korzystanie z zezwolenia.
 2. Opłata za cały rok kalendarzowy wynosi:
  • 525,00zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
  • 525,00zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2.100,00zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

   Opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie i jej wysokość naliczana jest od dnia obowiązywania zezwolenia do końca roku kalendarzowego, w którym zezwolenie zostało wydane
   Opłatę należy uiścić w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Świerklany nr 82 8470 0001 2001 0012 9323 0007.

 3. W każdym następnym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim i dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia w wysokości wynikającej z oświadczenia.


Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych

Wygaszenie zezwolenia na wniosek może nastąpić z powodu:

 • likwidacji punktu sprzedaży;
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży.


Wymagane dokumenty:

 • wypełniony i podpisany przez przedsiębiorcę/wspólników spółki cywilnej formularz wniosku o rezygnację z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo. Z opłaty zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo oraz osoby posiadające pełnomocnictwo notarialne.


Wydanie decyzji następuje w terminie do 30 dni.

Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form:

 • osobiście przez wnioskodawcę,
 • za pośrednictwem poczty.

Przedsiębiorca, który zrezygnuje ze sprzedaży napojów alkoholowych jest zobowiązany do uiszczenia brakującej opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych do dnia, który wskazał we wniosku jako ostatni deklarowany dzień sprzedaży.

 

Termin i sposób załatwiania:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jest wydawane po rozpatrzeniu kompletnego wniosku i uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Świerklany
Kancelaria Ogólna (parter, pok. 0.09)
ul. Kościelna 85
44-266 Świerklany

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2277 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.),
 • Uchwała Nr 308/XLVI/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 1 października 2018r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Świerklany,
 • Uchwała Nr 299/XLV/18 Rady Gminy Świerklany z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Świerklany.

 

Wnioski i druki: