Utrzymanie czystości i porządku

Dodany: 2020-12-20
Wielkość: 281.77 KB
Dodany: 2020-12-20
Wielkość: 85.46 KB
Dodany: 2020-12-20
Wielkość: 137.07 KB

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerklany zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Dodany: 2020-12-20
Wielkość: 119.79 KB

Osiągnięte przez gminę w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Dodany: 2020-12-20
Wielkość: 276.15 KB

Wymagane do osiągnięcia poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.

Dodany: 2020-12-20
Wielkość: 274.81 KB

Dopuszczalne poziomy masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.