Spis treści

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 

Podatek od nieruchomości to podatek lokalny pobierany przez samorząd gminny, w którym przedmiotem opodatkowania jest posiadanie nieruchomości.

 

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Podstawę opodatkowania stanowi:

 • dla gruntów – powierzchnia gruntu,
 • dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowania budynku,
 • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

 

Wyłączone z opodatkowania są:

 • grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • pod warunkiem wzajemności - nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych,
 • grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych,
 • grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi,
 • nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów związków metropolitalnych i urzędów marszałkowskich,
 • grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż utrzymanie dróg publicznych lub eksploatacja autostrad płatnych,
 • nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, które wchodzą w skład Zasobu Nieruchomości

 

Podatnikami podatku od nieruchomości są:

 • osoby fizyczne - zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu wypełnioną na właściwym druku informację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego (np. zakup czy sprzedaż nieruchomości) lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku (np. zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części),
 • osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej – zobowiązane złożyć, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklarację na dany rok podatkowy, a jeśli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości na rachunek budżetu gminy w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

 

Terminy płatności dla osób fizycznych:

 

RATA

TERMIN

I

15 marca

II

15 maja

III

15 września

IV

15 listopada

 

Druki do pobrania:

Druki:

dla osób prawnych:

 

dla osób fizycznych: