Drogi

 

Kategoria Oznaczenie Relacja Przebieg na terenie gminy
Droga wojewódzka nr 929 (IV klasy technicznej) Rybnik - Świerklany Górne ul. Rybnicka i ul. Świerklańska
Droga wojewódzka nr 930 (IV klasy technicznej) Świerklany Dolne - Mszana ul. 3 Maja
Droga wojewódzka nr 932(IV klasy technicznej) Wodzisław - Świerklany Dolne - Świerklany Górne - Żory ul. Wodzisławska, ul. Kościelna i ul. Żorska
Droga powiatowa nr 14-665 Jankowice - Rybnik ul. Nowa
Droga powiatowa nr 14-666 Rybnik Gotartowice - Świerklany Górne ul. Plebiscytowa
Droga powiatowa nr 14-667 Świerklany Górne - Jastrzębie Zdrój (Borynia) ul. Boryńska
Drogi gminne(ważniejsze)     ul. Rybnicka (w Jankowicach); ul. Kościelna i ul. Szerocka (od Boryńskiej do KWK Borynia)


Łączna długość sieci drogowo-ulicznej na terenie gminy wynosi 102,4 km (z wyłączeniem autostrady), z czego:

  • drogi wojewódzkie - 10,7 km,
  • drogi powiatowe - 8,7 km,
  • drogi gminne wraz z drogami wewnętrznymi stanowiącymi własność gminy - 83 km. 

Obciążenie dróg na terenie gminy zaliczyć można do wysokich, a ich parametry techniczne nie zapewniają dostatecznej przepustowości. W najbliższym czasie przewiduje się podniesienie klasy technicznej głównych tras wiążących Świerklany z sąsiednimi miejscowościami, aby złagodzić negatywny wpływ stosunkowo dużego natężenia ruchu ciężkiego na drogowy ruch kołowy.

Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja sanitarna

Z ramienia Gminy Świerklany gospodarkę wodno-ściekową prowadzi Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklanach z siedzibą w Jankowicach przy ul. Prostej 2.

GZWiK dostarcza wodę uzdatnioną do spożycia do około 3.900 gospodarstw domowych oraz do około 200 firm usługowo-produkcyjnych, a odbiera ścieki sanitarno-bytowe z około 2.400 przyłączy kanalizacyjnych, odprowadzając je do gminnej Oczyszczalni Ścieków. Tabor beczkowozów świadczy usługi wywozu nieczystości z pozostałych terenów.

Woda podlega systematycznym badaniom laboratoryjnym, zarówno na poziomie sieci magistralnej, jak i sieci rozdzielczej. Wodociągi świerklańsko-jankowickie zasilane są przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w układzie pierścieniowym, tworzącym największą sieć magistralną na terenie woj. śląskiego.
Woda nasza jest mieszanką wód pochodzących ze Zbiornika Goczałkowickiego z Doliny Górnej Wisły oraz z szeregu ujęć głębinowych zlokalizowanych w Czańcu, Strumieniu i Dziećkowicach. Długość gminnej sieci rozdzielczej wraz z przyłączami wynosi około 170 km.

W trosce o środowisko naturalne i potrzeby mieszkańców, gmina wybudowała i systematycznie modernizuje Oczyszczalnię Ścieków.
Długość kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oscyluje w granicach 140 km, nie licząc długości przyłączy kanalizacyjnych. Wraz ze 23 pompowniami ścieków tworzy kręgosłup gminnej infrastruktury.
Gmina działa zgodnie z zasadami synergii, dlatego na oczyszczalni powstaje kompostownia bębnowa (hermetycznie szczelna), w której będzie wytwarzany kompost z osadu ściekowego, słomy, liści i odpadów zielonych. Planowana jest też budowa fotowoltaiki.

 

Stan elektryfikacji

Teren Gminy Świerklany jest wyposażony w energię elektryczną w sposób zabezpieczający jej istniejące i przyszłe potrzeby. Przez teren gminy przebiegają linie wysokiego napięcia 110 kV relacji:

Wielopole - Borynia,
Moszczenica - Pniówek,
Moszczanica - Dalgaz Marklowice,
Huta Silesia - KWK Jankowice; odczep Grzybowa,
Wielopole - Chwałowice; odczep Grzybowa,
Chwałowice - Jankowice,
Jankowice - Szyb Marklowice,
Szyb Marklowice - Radlin,
Odczep Rymer z linii Nowiny - Radlin,
Wielopole - Kłokocin,
Kłokocin - Folwarki.
Ponadto przez teren gminy przebiega linia 60 kV relacji Paruszowiec - Marcel. Sieć elektryczną uzupełniają 3 stacje transformatorowe (Kłokocin 110 kV / 20 kV, Grzybowa 110 kV / 15 kV, Radlin 110 kV / 20 kV).

Stan telefonizacji

Operatorem stacjonarnym działającym na terenie Gminy Świerklany jest Orange Polska SA. Ponadto obszar gminy jest objęty zasięgiem sieci telefonii komórkowych GSM: T-Mobile, Plus GSM i Orange.

Obecnie telefon stacjonarny posiada około 60% gospodarstw domowych, co odpowiada liczbie 2 000 numerów. Ponadto na terenie gminy znajduje się 12 ogólnie dostępnych aparatów telefonicznych. Przeprowadzona w latach 2000-2002 modernizacja sieci telefonicznej przez Telekomunikację Polską SA, polegająca na zastosowaniu pętli światłowodowej, pozwala na dalszy rozwój sieci telefonicznej i teleinformatycznej w gminie.

Stan gazyfikacji

Gmina Świerklany zaopatrywana jest w gaz przewodowy poprzez Zakład Gazowniczy ROW w Świerklanach, mający swoją siedzibę na terenie gminy. Wyposażenie obejmuje sieć gazową:

  • przesyłową wysokoprężną,
  • średnioprężną,
  • rozdzielczą średnioprężną.

Nasycenie siecią gazowniczą nie jest na terenie gminy równomierne. W rejon Jankowic, w obszarach występowania szkód górniczych, sieć gazowa nie jest doprowadzona. Pozostała część gminy, tj. Świerklany Górne i Świerklany Dolne są zaopatrzone w gaz.

Na terenie gminy gaz wykorzystywany jest do przygotowywania posiłków i uzyskiwania ciepłej wody. Zdecydowanie w ograniczonym stopniu wykorzystywany jest do ogrzewania mieszkań. Cena gazu wpływa na rezygnację mieszkańców gminy z wykorzystania gazu na cele grzewcze nawet przy zainstalowanych w domach mieszkalnych kotłach gazowych. Do sieci gazowniczej przyłączonych jest około 1 300 odbiorców.