Spis treści

2015 r.

 1. „Kraina EKO-logiczna"- zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach w ramach programu „Zielona Pracownia”, polegające na utworzeniu szkolnej pracowni ekologicznej w Gimnazjum w Świerklanach poprzez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

  Wartość projektu: 35 665,23 zł
  Dofinansowanie: 35 441,48 zł
  Wkład własny: 223,75 zł


  Wójt Tomasz Pieczka podczas oficjalnego otwarcia Zielonej Pracowni.
  Wójt Tomasz Pieczka podczas oficjalnego otwarcia Zielonej Pracowni.
  Previous Next Play Pause
  1 2
 2. „Odkrywcy leśnych skarbów"- zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach w ramach programu „Zielona Pracownia”, polegające na utworzeniu pracowni ekologicznej w Szkole Podstawowej w Jankowicach, z której korzystać mogą wszyscy uczniowie szkoły. W ramach realizacji zadania pracownię wyposażono w meble, nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane będą podczas zajęć z przedmiotów przyrodniczych, biologicznych, chemiczno-fizycznych, geograficznych i geologicznych.

  Wartość projektu: 21 799,39 zł
  Dofinansowanie: 20 175,52 zł
  Wkład własny: 1 623,88 zł

 3. „Barwy kultury i mozaika tradycji – promocja zrównoważonego rozwoju w Gminie Świerklany” - zadanie dofinansowane z Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  Wartość projektu: 70 725,27 zł
  Dofinansowanie: 55 479,42 zł
  Wkład własny: 15 245,85 zł

 4. Remont drogi gminnej - ul. Strażacka w miejscowości Świerklany- zadanie dofinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Zadanie dotyczyło remontu odcinka ul. Strażackiej na szer. 3,00-5,00 m. o nawierzchni asfaltowej o dł. 990,00 m.

  Wartość projektu: 870 565,33 zł
  Dofinansowanie: 416 633,00 zł
  Wkład własny: 453 932,33 zł

 5. „Blisko a zarazem daleko od błędnej rzeczywistości"- zadanie dofinansowane z programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła.

  Wartość projektu: 24 640,00 zł
  Dofinansowanie: 19 600,00 zł
  Wkład własny: 5 040,00 zł

 6. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świerklany na lata 2016-2023 – zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach. W ramach realizacji zadania powstał Plan Gospodarni Niskoemisyjne dla Gminy Świerklany na lata 2016-2023. W związku z realizacja projektu Gmina Świerklany wzbogaciła się o dokument, w którym zaplanowano działania mające na celu wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców gminy.

  Wartość projektu: 8 900,00 zł
  Dofinansowanie: 7 120,00 zł
  Wkład własny: 1 780,00 zł

 7. Rozbudowa kompleksu oświatowego poprzez budowę 4-oddziałowego budynku Przedszkola nr 2 w Świerklanach wraz z utworzeniem kuchni i remontem pomieszczeń - zadanie dofinansowane z Poddziałania 12.1.2 Edukacja wychowania przedszkolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach ww. projektu powstała nowa infrastruktura przedszkolna, która może pomieścić 100 dzieci w wieku przedszkolnym. Nowo powstałe przedszkole składa się z: 4 sal zajęciowych, sali ruchowej, pomieszczeń socjalnych, kuchni oraz stołówki dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

  Wartość projektu: 5 126 502,77 zł
  Dofinansowanie: 2 306 494,86 zł
  Wkład własny: 2 820 007,91 zł

  Rozbudowa Przedszkola nr 2 w sołectwie Świerklany Dolne.
  Rozbudowa Przedszkola nr 2 w sołectwie Świerklany Dolne.
  Rozbudowa Przedszkola nr 2 w sołectwie Świerklany Dolne.
  Rozbudowa Przedszkola nr 2 w sołectwie Świerklany Dolne.
  Play Pause
  1 2
 8. „Książki naszych marzeń” – zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, polegające na zakupie nowości wydawniczych dla 3 gminnych szkół podstawowych.

  Wartość projektu: 8 125,00 zł
  Dofinansowanie: 6 496,14 zł
  Wkład własny: 1 628,86 zł

  Dzięki staraniom gminy szkolne biblioteki są systematycznie doposażane.
  Previous Next Play Pause
  1
 9. Edukacja bez barier” - zadanie dofinansowane z Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze efekty realizacji projektu, to: objęcie wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 489 uczniów uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Świerklany,
  • realizacja zajęć z wykorzystaniem metody eksperymentu, w oparciu o zakupione pomoce dydaktyczne,
  • doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt multimedialny (laptopy, tablice multimedialne, rzutniki itp.) wraz z oprogramowaniem edukacyjnym,
  • prowadzenie części zajęć z wykorzystaniem techniki e-learning poprzez utworzoną w ramach projektu platformę edukacyjną, dostępną pod adresem http://www.edukacjabezbarier.org
  • powstanie międzyszkolnej pracowni do zajęć z fizyki i astronomii w Gimnazjum w Jankowicach.

  Wartość projektu: 339 394,79 zł
  Dofinansowanie:
  288 485,57 zł
  Budżet Państwa: 16 969,74 zł
  Wkład własny: 33 939,48 zł


 

2016 r.

 1. „Na polsko-czeskiej granicy wspólnych przygód i wyzwań” - zadanie dofinansowane z programu Interreg V-A Cz-PL. W ramach projektu, w okresie wrzesień 2016 r. – sierpień 2017 r. wspólnie z partnerską czeską gminą Vetrkovice zorganizowano szereg imprez kulturalno–edukacyjnych po obu stronach granicy, w tym m.in. dni gminy, Dzień Dziecka, rajdy górskie, turniej strażacki, turniej piłkarski, jarmark świąteczny. Pomimo zakończenia projektu, współpraca jest kontynuowana (np. wspólny udział w turniejach strażackich, festynach i imprezach okolicznościowych, plany dotyczące kolejnego projektu).

  Wartość projektu: 17 501,92 euro
  Dofinansowanie: 14 889,29 euro
  Budżet państwa: 875,84 euro
  Wkład własny: 1 751,68 euro
  Robocza wizyta czeskiej delegacji w naszej gminie – wrzesień 2015 r.
  Podpisanie porozumienia o współpracy w ramach unijnego projektu – Vetrkovice, maj 2016 r. Na zdj.: starosta Miroslav Černoch i wójt Tomasz Pieczka.
  Uczymy się od Czechów wyplatania wiklinowych koszy.
  Uczymy się od Czechów wyplatania wiklinowych koszy.
  Efektem realizacji polsko-czeskiego projektu była książka, w której opisano wszystkie działania.
  Previous Next Play Pause
  1 2 3 4 5

   

 2. Przebudowa ul. Równoległej w Jankowicach - zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Przedmiotem zadania była przebudowa ulic Równoległej w Jankowicach o szer. od 4,5 do 5 m. na długości 853,62 metrów o nawierzchni asfaltowej.

  Wartość projektu: 964 597,13 zł
  Dofinansowanie: 481 237,00 zł
  Wkład własny: 483 360,13 zł

  Ponadto, Gminie udało się pozyskać środki od Polskiej Grupy Górniczej - KWK Jankowice w ramach zabezpieczenia wspomnianej drogi przed szkodami górniczymi - kwota 58.500,00 zł.

 3. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świerklany na lata 2016-2023 - zadanie dofinansowane środków WFOŚiGW w Katowicach.

  Wartość projektu: 30 000,00 zł
  Dofinansowanie: 24 000,00 zł
  Wkład własny: 6 000,00 zł

 4. „Bezpieczna +” - zadanie dofinansowane w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach. W ramach projektu zrealizowano: szkolenia dla nauczycieli i członków stowarzyszeń z zakresie realizacji działań profilaktycznych oraz pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; szkolenia dla rodziców, zajęcia artystyczne dla uczniów, warsztaty plastyczne i rękodzielnicze, warsztaty taneczne oraz wystawę powstałych prac. Poniższe kwoty po rozliczeniu projektu:

  Wartość projektu: 33 881,50 zł
  Dofinansowanie: 27 105,00 zł
  Wkład własny: 6 776,50 zł.

   


 

2017 r.

 1. „Radosne przedszkole”- zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

  Wartość projektu: 334 561,92 zł
  Dofinansowanie: 284 377,63 zł
  Wkład własny: 50 184,29 zł

  W ramach projektu, w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 roku wsparcie otrzymało 59 dzieci, dla których utworzono dodatkowe miejsca przedszkolne w Przedszkolu nr 2. W zajęciach dodatkowych brało udział 126 dzieci (zajęcia prowadzone były z gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, logopedii czy zajęć społeczno-emocjonalnych.

  Wójt Tomasz Pieczka i Dyrektor Przedszkola Nr 2 Jarosława Potysz przecinają wstęgę podczas oficjalnego oddania placówki do użytku.
  Zajęcia w Przedszkolu nr 2 w Świerklanach.
  Previous Next Play Pause
  1 2


 2. Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku - autonomicznego oświetlania solarnego na terenie Gminy Świerklany - zadanie dofinansowane w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.1.2 – Odnawialne źródła energii.
  Projekt obejmował montaż 36 sztuk kompletów lamp ledowych, dla których energia pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Umowa na dofinansowanie została podpisana 29 grudnia 2016 roku. Projekt rozliczono w pierwszej połowie 2017 roku.

  Wartość projektu: 266 856,53 zł
  Dofinansowanie: 183 708,26 zł

 3. Budowa kanalizacji w zakresie zlewni P1 w Jankowicach – rejon ul. Boguszowickiej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej, Topolowej, Akacjowej - zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałania 5.1.2, zrealizowano projekt pn.”.

  Wartość całkowita projektu: 12 017 419,12 zł
  Wartość dofinansowania: 4 629 216,62 zł

 4. Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Świerklany - zadanie zrealizowane w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2023. Zadanie było częścią dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Świerklany na lata 2017-2032”.

  Wysokość dofinansowania: 6 000,00 zł
  łączna wartość opracowania programu: 8 500,00 zł

 5. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Świerklany w 2017 roku - zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Zadanie polegało na modernizacji źródeł ciepła w 217 budynkach i obejmowało wymianę wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe na: kotły węglowe klasy 5 (retortowe lub tłokowe) - 154 szt., kotły opalane biomasą klasy 5 – 20 szt., kotły gazowe – 43 szt.,

  Wartość zadania: 2 923 983,01 zł
  WFOŚiGW: 1 265 734,00 zł, w tym:
  pożyczka: 843 822,67 zł
  dotacja: 421 911,33 zł
  środki użytkowników: 1 658 249,01 zł

 6. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, ukierunkowane na doposażenie bibliotek szkolnych poprzez zakup nowości wydawniczych (z wyłączeniem podręczników). W roku 2017 dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Jankowicach i Gimnazjum w Świerklanach (zakupiony księgozbiór przejęła Szkoła Podstawowa nr 2 w Świerklanach) otrzymały maksymalną kwotę dofinansowania w programie, którą w całości przeznaczyły na zakup książek do swoich bibliotek.

  Wartość projektu: 30 000,00 zł
  Dofinansowanie: 24 000,00 zł
  Wkład własny: 6 000,00 zł

 7. Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach – pozyskane dofinansowanie ze środków Ministerstwa Zdrowia przeznaczono na zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego działania szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej we wszystkich 3 szkołach podstawowych z terenu Gminy. Poniższe kwoty po rozliczeniu projektu:

  Wartość projektu: 9 185,62 zł
  Dofinansowanie: 9 185,62 zł.

 8. Przebudowa ul. ks. Janika w Świerklanach wraz ze skrzyżowaniem - zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Przedmiotem zadania była przebudowa ul. ks. Janika w Świerklanach na długości 725,00 metrów o nawierzchni asfaltowej.

  Wartość projektu: 1 077 890,72 zł
  Dofinansowanie: 428 282,00 zł
  Wkład własny: 649 608,72 zł

 


 


2018 r.

  1. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Świerklany - zadanie dofinansowane jest z WFOŚiGW w Katowicach w ramach Celu strategicznego: Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej , OP 1.Rozwój systemu obszarów chronionych w województwie śląskim i ochrona obszarów i obiektów cennych przyrodniczo, Ochrona Przyrody 1.3. Ochrona pomników przyrody, ochrona obiektów przyrody nieożywionej. Projekt polegał na zachowaniu odpowiedniej kondycji zdrowotnej i estetyki pomników przyrody, a także likwidacji zagrożenia dla ludzi i mienia. Przedmiotem projektu jest wykonanie opinii dendrologicznej pnia i głównych konarów drzewa Buk Sobieskiego (badanie tomografem lub/i test obciążeniowy) oraz prace pielęgnacyjne Buka Sobieskiego i wielogatunkowej grupy 23 drzew.

   Wartość projektu: 23 095,50 zł
   Dofinansowanie: 17 982,15 zł
   Wkład własny: 5 113,35 zł

   Buk Sobieskiego
   Previous Next Play Pause
   1

  2. Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Świerklany na 2018 rok - zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Zadanie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w 130 budynkach jednorodzinnych i będzie obejmowało wymianę wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe na:
   1. kotły węglowe klasy 5 (retortowe lub tłokowe) - 93 szt.
   2. kotły opalane biomasą 5 klasy - 12 szt.
   3. nowoczesne kotły gazowe – 24 szt.

    Wartość zadania: 1 874 568,83 zł
    WFOŚiGW: 780 000,00 zł, w tym:
    pożyczka: 520 000,00 zł,
    dotacja: 260 000,00 zł,
    środki użytkowników: 1 094 568,83 zł.

    Dzięki pomocy WFOŚiGW w Katowicach jest szansa na ograniczenie tego, co szkodliwe.
    Previous Next Play Pause
    1 2

  3. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Świerklany w 2018 roku - cz.II - zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Zadanie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w 80 budynkach jednorodzinnych będzie obejmowało wymianę wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe na:
   1. kotły węglowe klasy 5 (retortowe lub tłokowe) posiadające aktualny atest energetyczno-emisyjny) - 49 szt.
   2. nowoczesne kotły gazowe – 31 szt.

    Wartość zadania: 1 035 887,52 zł
    WFOŚiGW: 479.734,00 zł, w tym:
    pożyczka: 319 822,67 zł,
    dotacja: 159 911,33 zł
    środki użytkowników: 556 153,52 zł.

    W sumie, w ramach opisanych wyżej dwóch projektów przewidziano montaż 157 kotłów węglowych klasy 5, a także 12 kotłów opalanych biomasą, 50 nowoczesnych kotłów gazowych i 1 pompy ciepła. Te liczby świadczą o tym, że z niską emisją walczymy aktywnie i podejmujemy konkretne działania na rzecz jej ograniczenia.

  4. „Edukacja bez barier+” - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Realizacja zaplanowana w okresie lipiec 2018 – kwiecień 2020 roku. W tym okresie planuje się w 3 gminnych szkołach podstawowych: - zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć dodatkowych, - realizację zajęć dodatkowych (zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, psychospołeczne): w sumie 2 823 godziny zajęć dla min. 325 uczniów, - realizację szkoleń i studiów podyplomowych dla 60 nauczycieli (z czego studia podyplomowe podejmie 8 z nich).

   Wartość projektu: 496 439,25 zł, w tym:
   dofinansowanie: 446 795,32 zł,
   wkład własny: 49 643,93 zł (z czego 39 180 zł stanowi wkład niepieniężny).

  5. Sport porusza szkołę - zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów będącego w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki. W jego ramach w każdej szkole w Gminie prowadzone są – w okresie maj 2018 – listopad 2018 - dodatkowe zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej (w sumie dla ponad 300 uczniów).

   Wartość projektu: 20 100,00 zł,
   dofinansowanie: 10 050,00 zł,
   wkład własny: 10 050,00 zł.

  6. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, ukierunkowane na doposażenie bibliotek szkolnych poprzez zakup nowości wydawniczych (z wyłączeniem podręczników). W roku 2018 Szkoła Podstawowa nr 1 w Świerklanach otrzymała maksymalną kwotę dofinansowania w programie – jej wydatkowanie nastąpi do grudnia 2018 roku.

   Wartość projektu: 15 000,00 zł:
   dofinansowanie: 12 000,00 zł,
   wkład własny: 3 000,00 zł.

  7. „Ratujemy życie!” - doposażenie OSP Jankowice i OSP Świerklany w sprzęt ratowniczy ze środków Funduszu Sprawiedliwości – zadanie dofinansowane ze środków funduszu będącego w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości. W okresie realizacji projektu, tj. od maja do lipca 2018 roku, zakupiono i przekazano strażakom z OSP Jankowice i Świerklany sprzęt ratowniczy, na który jednostki te złożyły zapotrzebowanie, tj. defibrylator, parawany ochronne, reflektor akumulatorowy, detektor wielogazowy, pilarkę, kamerę termowizyjną i podpory do stabilizacji. Poniższe kwoty po rozliczeniu projektu:

   Wartość projektu: 31 566,01 zł,
   dofinansowanie: 31 250,34 zł,
   wkład własny: 315,67 zł.

   Zakupiony ze środków ministerialnych sprzęt trafił do strażaków w połowie lipca br.
   „Ratujemy życie!” – specjalistyczny sprzęt trafił do OSP Jankowice i OSP Świerklany.
   „Ratujemy życie!” – specjalistyczny sprzęt trafił do OSP Jankowice i OSP Świerklany.
   Previous Next Play Pause
   1 2 3

  8. Rządowy Program „Aktywna tablica” – zadanie dotowane ze środków Ministra Edukacji Narodowej, obejmujące zakup 6 sztuk (po 2 sztuki dla każdej szkoły) nowoczesnych interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali. Realizacja zadania zakończy się w grudniu 2018 roku.

   Wartość projektu: 52 500,00 zł
   Dofinansowanie: 42 000,00 zł
   Wkład własny: 10 500,00 zł

  9. Remonty dróg w ramach szkód górniczych
   Gmina pozyskała środki od kopalń: KWK Jankowice i KWK Borynia na remonty następujących dróg:
   • łącznik ul. Hoły z ul. Kościelną w Jankowicach – kwota 19 017,03 zł (refundacja kosztów wykonania remontu drogi w 2017 r.) – środki kopalni Jankowice;
   • ul. Gogołowska w Świerklanach – kwota 317 000,00 zł (kopalnia Borynia).


    Ul. Gogołowska przed remontem
    Ul. Gogołowska po remoncie
    Previous Next Play Pause
    1 2