Spis treści

Informacja o świadczeniach dla mieszkańców

Z roku na rok zwiększa się liczba zadań Gminy w zakresie pomocy społecznej i świadczeń dla mieszkańców. Przykładem może być świadczenie 500+ oraz program „Dobry start”, przewidujący wypłatę kwoty 300 zł dla uczących się dzieci i młodzieży. W Gminie Świerklany wypłatą ww. świadczeń zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, mający swoją siedzibę przy ul. Strażackiej 1 w Świerklanach. Do końca sierpnia br. świadczeń wychowawczych 500+ udzielono 9 418 na kwotę 4 691 265 zł, zaś świadczeń z tytułu „Dobrego startu” – 734 za 220 200 zł.
Do zadań GOPS-u należy również udzielanie świadczeń przewidzianych przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz realizacja świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich i tych związanych z funduszem alimentacyjnym, a także sprawy związane z dodatkami mieszkaniowymi, wydawanie Kart Dużej Rodziny (w tym roku do Ośrodka wpłynęło 30 wniosków w sprawie o wydanie 126 Kart Dużej Rodziny) oraz realizowanie wspomnianych wcześniej świadczeń: 500+ i „Dobry Start”.

To oczywiście nie wszystkie zadania Ośrodka, którego celem są również zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; zadania polegające na prowadzeniu poradnictwa psychologicznego dla mieszkańców, praca socjalna w środowisku, pomoc w zakresie dożywiania, itp. Zadań tych jest naprawdę wiele, my skupimy się na niektórych z nich. W celu szczegółowego zobrazowania, jak sytuacja dotycząca wypłaty świadczeń rodzinnych w naszej gminie przedstawiała się na dzień 31.08.2018 r., zamieszczamy tabelę.

Lp. Rodzaj świadczeń rodzinnych Liczba świadczeń Kwota w zł
1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe), a także zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne 6 536 1 264 000,00
2. Świadczenia wychowawcze 500+ 9 418 4 691 265
3. "dobry start" 734 220 200
4. Świadczenie rodzicielskie 312 287 870
5. "za życiem" 1 4 000
6. Składki na ubezpieczenie społeczne 299 96 265
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 34 3 917
8. Fundusz alimentacyjny 139 58 350
9. Zasiłek dla opiekuna 56 28 835
  Ogółem: 17 529 6 654 702
Do 31. 08.2018r. przyznano dodatek 8 osobom, a jego kwota wynosi łącznie 5 749 zł.

Warto podkreślić, że władze gminy dbają o wszystkich mieszkańców, w tym także o podopiecznych GOPS-u, między innymi poprzez organizowanie każdego roku świątecznych spotkań bożonarodzeniowych i wielkanocnych, którym każdorazowo towarzyszy poczęstunek i program artystyczny.

Stół wypełniony wypiekami
Występ Koła Gospodyń Wiejskich
Previous Next Play Pause
1 2Objazdowy Jarmark Ofert Pracy

Z inicjatywy wójta Tomasza Pieczki organizowane są w naszej gminie cykliczne targi pracy, których celem jest walka z bezrobociem i pomoc mieszkańcom w znalezieniu zatrudnienia. Dwa-trzy razy w roku specjaliści z Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku oraz przedstawiciele pracodawców spotykają się z osobami poszukującymi pracy oraz tymi, które chcą zmienić dotychczasowe miejsce zatrudnienia, aby przedstawić im najnowsze oferty czy pomóc w przekwalifikowaniu się. Objazdowy Jarmark Ofert Pracy odbywa się na przemian w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach i w Jankowicach. Ostatnie spotkanie miało miejsce pod koniec marca br. W roku 2018 planowany jest jeszcze jeden Objazdowy Jarmark Ofert Pracy.

Urzędnicy podczas pracy na Objazdowym Jarmarku Ofert Pracy
Previous Next Play Pause
1

Jeden z Objazdowych Jarmarków Ofert Pracy w naszej gminie.

Bezpłatne akcje mammograficzne

To kolejna inicjatywa władz gminy, tym razem skierowana do mieszkanek w wieku od 50 do 69 lat, posiadających ubezpieczenie zdrowotne. Mammobus – bo to w nim wykonywane są bezpłatne badania w celu wykrycia raka piersi, stacjonuje zwykle przy siedzibie GOKiR-u w Świerklanach lub tamtejszym ośrodku zdrowia.
Co jest ważne, panie nie muszą się wcześniej rejestrować – wystarczy, że zabiorą ze sobą dowód osobisty oraz zdjęcia z poprzedniej mammografii, jeżeli została ona wykonana poza gliwickim Centrum Onkologii, które jest głównym organizatorem akcji. Badania wykonywane są w mammobusie przy użyciu nowoczesnego - cyfrowego mammografu, pozwalającego na uzyskanie najwyższej jakości obrazu przy zastosowaniu bardzo niskiej dawki promieniowania. Opis zdjęć dokonywany jest przez minimum dwóch lekarzy z Centrum Onkologii w Gliwicach - specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. W przypadku wykrycia zmian w obrębie piersi, pacjentka ma zapewnioną bezpłatną opiekę i dalsze niezbędne badania w gliwickiej placówce. W ostatnich latach odbyło się w Gminie Świerklany kilkanaście bezpłatnych akcji mammograficznych. Mammobus odwiedza nas zwykle dwa – trzy razy w roku. Ostatnia taka akcja miała miejsce pod koniec sierpnia br.

 

Mammobus na parkingu przy ul. Strażackiej w Świerklanach
Previous Next Play Pause
1

Dzięki organizowanym cyklicznie bezpłatnym akcjom mammograficznym mieszkanki naszej gminy mają szansę zadbać o swoje zdrowie.

Współpraca z III sektorem

Realizując zasadę, aby każdy mieszkaniec gminy – starszy czy młodszy, o różnych zainteresowaniach, znalazł coś dla siebie, Gmina wspierała różne przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej, a także kulturalnego rozwoju, pielęgnowania śląskości, itp. Działania, jakie były podejmowane na terenie Gminy Świerklany w latach 2014-2018 miały w szczególności przyczynić się do rozwoju u naszych mieszkańców poczucia przynależności do lokalnej społeczności, jak również pomóc im oraz Gminie w rozwiązywaniu lokalnych problemów. I tak, w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina udzieliła finansowego wsparcia (otwarte konkursy ofert, małe granty) m.in. organizację warsztatów malarskich i Międzynarodowego Pleneru Malarskiego, zajęć dla osób niepełnosprawnych, konkursów wiedzy w różnych dziedzinach, lekcji gry na gitarze, treningów taekwon-do (szczegóły poniżej), zajęć szkółki jeździeckiej, zawodów skata sportowego i wielu innych, jak również wsparła finansowo wyjazd dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym i z problemem alkoholowym na kolonie letnie.
Warto wspomnieć o tym, że Gmina aktywnie wspierała również rozwój sportu na jej terenie – także i tu czynione były i są starania, aby zapewnić mieszkańcom jak najszerszy wachlarz ofert z zakresu sportu (piłka nożna, kolarstwo, siatkówka, sztuki walki, jeździectwo, itd.). Poniżej prezentujemy wykaz kwot dotacji udzielonych w latach 2014-2018 (stan na 31.08.2018 r.):

2014 r. – 136.000,00 zł na pożytek publiczny i 250.000,00 zł na sport
2015 r. – 122.000,00 zł na pożytek publiczny i 267.000,00 zł na sport
2016 r. – 143.000,00 zł na pożytek publiczny i 250.000,00 zł na sport
2017 r. – 153.500,00 zł na pożytek publiczny i 200.000,00 zł na sport
2018 r. – 165.710,00 zł na pożytek publiczny i 215.000,00 zł na sport

Współpraca ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi, to nie tylko przekazywanie im dotacji, ale też promowanie ich działalności (m.in. ogłoszenia o rekrutacji uczestników projektów na stronie internetowej UG, zapowiedzi imprez ogólnodostępnych, relacje z wydarzeń zamieszczane w gminnej gazecie czy w telewizji) oraz informowanie o możliwościach otrzymania dotacji z innych źródeł. W szczególności widać to w przypadku klubów sportowych, które mogły liczyć na Urząd Gminy w zakresie informowania o ogłoszonych konkursach zewnętrznych i ewentualną pomoc przy wypełnieniu wniosków aplikacyjnych. Przykładem może być realizowany pod egidą Ministerstwa Sportu w latach 2016-2018, Program KLUB ukierunkowany na wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. W ramach tegoż programu dotacje otrzymał między innymi LKS „Forteca” Świerklany (10 tys. zł w 2016 roku i tyle samo w 2017 r.) i LKS „Orzeł” Jankowice – 10 tys. zł w 2018 r.

 

Dzieci grające w piłkę nożną
Previous Next Play Pause
1

Zajęcia Taekwon-do

Cieszą się starsi i młodsi amatorzy wschodnich sztuk walki, dla których z gminnego budżetu od kilku już lat organizowane są zajęcia w sali gimnastycznej SP nr 2 w Świerklanach. Nauką podstawowych chwytów zainteresowane są w szczególności dzieci, dla których zajęcia taekwon-do stanowią ciekawą alternatywę spędzania wolnego czasu, uczą samodyscypliny i pozwalają rozładować emocje. Udział w tych zajęciach, podobnie jak w warsztatach fotograficznych czy w kursie samoobrony, jest dla mieszkańców gminy całkowicie bezpłatny.

Zawody w Taekwon-do
Previous Next Play Pause
1

Kolonie profilaktyczno-terapeutyczne

Każdego roku Gmina Świerklany ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację kolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla ok. 80 dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym. Zadanie to zlecane jest parafiom ze Świerklan i Jankowic, które przy współpracy z pedagogami szkolnymi i przedstawicielami lokalnego środowiska rekrutują grupy uczestników.
W programie letniego wypoczynku są wycieczki krajoznawcze, zawody sportowe i wiele innych atrakcji, jak również realizowany jest program profilaktyczny mający na celu nauczenie dzieci właściwych postaw i ukazanie im zagrożeń wynikających ze stosowania używek. Uczestnicy kolonii każdorazowo mają zagwarantowaną opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz opiekę medyczną.

Zdjęcie grupowe uczestników
Zdjęcie grupowe uczestników
Previous Next Play Pause
1 2