Szanowni Mieszkańcy Gminy Świerklany


Mijająca kadencja oraz zbliżające się wybory samorządowe są dobrą okazją do poczynienia podsumowań. Był to czas intensywnej, systematycznej i owocnej pracy dla dobra całej Gminy oraz wszystkich Jej mieszkańców. Moim przesłaniem była przede wszystkim służba ludziom, poprzez realizację postulatów mieszkańców oraz programu wyborczego. Głównym założeniem był równy podział środków na trzy sołectwa – co udało nam się osiągnąć. Kierując się tymi zasadami w minionych czterech latach zrealizowaliśmy wiele inwestycji na terenie całej Gminy, w szczególności drogowych czy infrastrukturalnych. Zadbaliśmy również o odpowiedni, godny wizerunek Gminy, który znacząco się poprawił. Chciałbym zaznaczyć, co jest bardzo ważne, że przez okres mojej kadencji podatki zostały na stałym poziomie – nie było żadnej podwyżki podatków!
W niniejszym podsumowaniu prezentuję szczegółowy wykaz działań, jakie udało się w Gminie Świerklany zrealizować. Zakres jest jeszcze obszerniejszy, gdyż nie są uwzględnione drobne potrzeby mieszkańców, które tak jak zapowiadałem realizowaliśmy w możliwie jak najkrótszym czasie.
Chciałbym jednocześnie gorąco i serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom za słowa i gesty wsparcia, których przez te minione 4 lata otrzymałem tak wiele, za ciekawe rozmowy na różne tematy istotne dla Gminy, za zgłaszane sugestie czy pomysły - szczególnie zaś za to, że w minionej kadencji spotkałem wielu życzliwych ludzi, szczerze wspierających moją misję na stanowisku Wójta.

 
 

Wójt Gminy Świerklany

 


2015 r.

 1. „Kraina EKO-logiczna"- zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach w ramach programu „Zielona Pracownia”, polegające na utworzeniu szkolnej pracowni ekologicznej w Gimnazjum w Świerklanach poprzez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.

  Wartość projektu: 35 665,23 zł
  Dofinansowanie: 35 441,48 zł
  Wkład własny: 223,75 zł


  Wójt Tomasz Pieczka podczas oficjalnego otwarcia Zielonej Pracowni.
  Wójt Tomasz Pieczka podczas oficjalnego otwarcia Zielonej Pracowni.
  Previous Next Play Pause
  1 2
 2. „Odkrywcy leśnych skarbów"- zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach w ramach programu „Zielona Pracownia”, polegające na utworzeniu pracowni ekologicznej w Szkole Podstawowej w Jankowicach, z której korzystać mogą wszyscy uczniowie szkoły. W ramach realizacji zadania pracownię wyposażono w meble, nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane będą podczas zajęć z przedmiotów przyrodniczych, biologicznych, chemiczno-fizycznych, geograficznych i geologicznych.

  Wartość projektu: 21 799,39 zł
  Dofinansowanie: 20 175,52 zł
  Wkład własny: 1 623,88 zł

 3. „Barwy kultury i mozaika tradycji – promocja zrównoważonego rozwoju w Gminie Świerklany” - zadanie dofinansowane z Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  Wartość projektu: 70 725,27 zł
  Dofinansowanie: 55 479,42 zł
  Wkład własny: 15 245,85 zł

 4. Remont drogi gminnej - ul. Strażacka w miejscowości Świerklany- zadanie dofinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Zadanie dotyczyło remontu odcinka ul. Strażackiej na szer. 3,00-5,00 m. o nawierzchni asfaltowej o dł. 990,00 m.

  Wartość projektu: 870 565,33 zł
  Dofinansowanie: 416 633,00 zł
  Wkład własny: 453 932,33 zł

 5. „Blisko a zarazem daleko od błędnej rzeczywistości"- zadanie dofinansowane z programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła.

  Wartość projektu: 24 640,00 zł
  Dofinansowanie: 19 600,00 zł
  Wkład własny: 5 040,00 zł

 6. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świerklany na lata 2016-2023 – zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach. W ramach realizacji zadania powstał Plan Gospodarni Niskoemisyjne dla Gminy Świerklany na lata 2016-2023. W związku z realizacja projektu Gmina Świerklany wzbogaciła się o dokument, w którym zaplanowano działania mające na celu wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców gminy.

  Wartość projektu: 8 900,00 zł
  Dofinansowanie: 7 120,00 zł
  Wkład własny: 1 780,00 zł

 7. Rozbudowa kompleksu oświatowego poprzez budowę 4-oddziałowego budynku Przedszkola nr 2 w Świerklanach wraz z utworzeniem kuchni i remontem pomieszczeń - zadanie dofinansowane z Poddziałania 12.1.2 Edukacja wychowania przedszkolnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach ww. projektu powstała nowa infrastruktura przedszkolna, która może pomieścić 100 dzieci w wieku przedszkolnym. Nowo powstałe przedszkole składa się z: 4 sal zajęciowych, sali ruchowej, pomieszczeń socjalnych, kuchni oraz stołówki dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

  Wartość projektu: 5 126 502,77 zł
  Dofinansowanie: 2 306 494,86 zł
  Wkład własny: 2 820 007,91 zł

  Rozbudowa Przedszkola nr 2 w sołectwie Świerklany Dolne.
  Rozbudowa Przedszkola nr 2 w sołectwie Świerklany Dolne.
  Rozbudowa Przedszkola nr 2 w sołectwie Świerklany Dolne.
  Rozbudowa Przedszkola nr 2 w sołectwie Świerklany Dolne.
  Play Pause
  1 2
 8. „Książki naszych marzeń” – zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, polegające na zakupie nowości wydawniczych dla 3 gminnych szkół podstawowych.

  Wartość projektu: 8 125,00 zł
  Dofinansowanie: 6 496,14 zł
  Wkład własny: 1 628,86 zł

  Dzięki staraniom gminy szkolne biblioteki są systematycznie doposażane.
  Previous Next Play Pause
  1
 9. Edukacja bez barier” - zadanie dofinansowane z Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze efekty realizacji projektu, to: objęcie wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 489 uczniów uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Świerklany,
  • realizacja zajęć z wykorzystaniem metody eksperymentu, w oparciu o zakupione pomoce dydaktyczne,
  • doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt multimedialny (laptopy, tablice multimedialne, rzutniki itp.) wraz z oprogramowaniem edukacyjnym,
  • prowadzenie części zajęć z wykorzystaniem techniki e-learning poprzez utworzoną w ramach projektu platformę edukacyjną, dostępną pod adresem http://www.edukacjabezbarier.org
  • powstanie międzyszkolnej pracowni do zajęć z fizyki i astronomii w Gimnazjum w Jankowicach.

  Wartość projektu: 339 394,79 zł
  Dofinansowanie:
  288 485,57 zł
  Budżet Państwa: 16 969,74 zł
  Wkład własny: 33 939,48 zł


 

2016 r.

 1. „Na polsko-czeskiej granicy wspólnych przygód i wyzwań” - zadanie dofinansowane z programu Interreg V-A Cz-PL. W ramach projektu, w okresie wrzesień 2016 r. – sierpień 2017 r. wspólnie z partnerską czeską gminą Vetrkovice zorganizowano szereg imprez kulturalno–edukacyjnych po obu stronach granicy, w tym m.in. dni gminy, Dzień Dziecka, rajdy górskie, turniej strażacki, turniej piłkarski, jarmark świąteczny. Pomimo zakończenia projektu, współpraca jest kontynuowana (np. wspólny udział w turniejach strażackich, festynach i imprezach okolicznościowych, plany dotyczące kolejnego projektu).

  Wartość projektu: 17 501,92 euro
  Dofinansowanie: 14 889,29 euro
  Budżet państwa: 875,84 euro
  Wkład własny: 1 751,68 euro
  Robocza wizyta czeskiej delegacji w naszej gminie – wrzesień 2015 r.
  Podpisanie porozumienia o współpracy w ramach unijnego projektu – Vetrkovice, maj 2016 r. Na zdj.: starosta Miroslav Černoch i wójt Tomasz Pieczka.
  Uczymy się od Czechów wyplatania wiklinowych koszy.
  Uczymy się od Czechów wyplatania wiklinowych koszy.
  Efektem realizacji polsko-czeskiego projektu była książka, w której opisano wszystkie działania.
  Previous Next Play Pause
  1 2 3 4 5

   

 2. Przebudowa ul. Równoległej w Jankowicach - zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Przedmiotem zadania była przebudowa ulic Równoległej w Jankowicach o szer. od 4,5 do 5 m. na długości 853,62 metrów o nawierzchni asfaltowej.

  Wartość projektu: 964 597,13 zł
  Dofinansowanie: 481 237,00 zł
  Wkład własny: 483 360,13 zł

  Ponadto, Gminie udało się pozyskać środki od Polskiej Grupy Górniczej - KWK Jankowice w ramach zabezpieczenia wspomnianej drogi przed szkodami górniczymi - kwota 58.500,00 zł.

 3. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świerklany na lata 2016-2023 - zadanie dofinansowane środków WFOŚiGW w Katowicach.

  Wartość projektu: 30 000,00 zł
  Dofinansowanie: 24 000,00 zł
  Wkład własny: 6 000,00 zł

 4. „Bezpieczna +” - zadanie dofinansowane w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach. W ramach projektu zrealizowano: szkolenia dla nauczycieli i członków stowarzyszeń z zakresie realizacji działań profilaktycznych oraz pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; szkolenia dla rodziców, zajęcia artystyczne dla uczniów, warsztaty plastyczne i rękodzielnicze, warsztaty taneczne oraz wystawę powstałych prac. Poniższe kwoty po rozliczeniu projektu:

  Wartość projektu: 33 881,50 zł
  Dofinansowanie: 27 105,00 zł
  Wkład własny: 6 776,50 zł.

   


 

2017 r.

 1. „Radosne przedszkole”- zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

  Wartość projektu: 334 561,92 zł
  Dofinansowanie: 284 377,63 zł
  Wkład własny: 50 184,29 zł

  W ramach projektu, w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 roku wsparcie otrzymało 59 dzieci, dla których utworzono dodatkowe miejsca przedszkolne w Przedszkolu nr 2. W zajęciach dodatkowych brało udział 126 dzieci (zajęcia prowadzone były z gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, logopedii czy zajęć społeczno-emocjonalnych.

  Wójt Tomasz Pieczka i Dyrektor Przedszkola Nr 2 Jarosława Potysz przecinają wstęgę podczas oficjalnego oddania placówki do użytku.
  Zajęcia w Przedszkolu nr 2 w Świerklanach.
  Previous Next Play Pause
  1 2


 2. Budowa infrastruktury oświetleniowej umożliwiającej wykorzystanie energii przyjaznej środowisku - autonomicznego oświetlania solarnego na terenie Gminy Świerklany - zadanie dofinansowane w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.1.2 – Odnawialne źródła energii.
  Projekt obejmował montaż 36 sztuk kompletów lamp ledowych, dla których energia pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Umowa na dofinansowanie została podpisana 29 grudnia 2016 roku. Projekt rozliczono w pierwszej połowie 2017 roku.

  Wartość projektu: 266 856,53 zł
  Dofinansowanie: 183 708,26 zł

 3. Budowa kanalizacji w zakresie zlewni P1 w Jankowicach – rejon ul. Boguszowickiej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej, Topolowej, Akacjowej - zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałania 5.1.2, zrealizowano projekt pn.”.

  Wartość całkowita projektu: 12 017 419,12 zł
  Wartość dofinansowania: 4 629 216,62 zł

 4. Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Świerklany - zadanie zrealizowane w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2023. Zadanie było częścią dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Świerklany na lata 2017-2032”.

  Wysokość dofinansowania: 6 000,00 zł
  łączna wartość opracowania programu: 8 500,00 zł

 5. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Świerklany w 2017 roku - zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Zadanie polegało na modernizacji źródeł ciepła w 217 budynkach i obejmowało wymianę wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe na: kotły węglowe klasy 5 (retortowe lub tłokowe) - 154 szt., kotły opalane biomasą klasy 5 – 20 szt., kotły gazowe – 43 szt.,

  Wartość zadania: 2 923 983,01 zł
  WFOŚiGW: 1 265 734,00 zł, w tym:
  pożyczka: 843 822,67 zł
  dotacja: 421 911,33 zł
  środki użytkowników: 1 658 249,01 zł

 6. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, ukierunkowane na doposażenie bibliotek szkolnych poprzez zakup nowości wydawniczych (z wyłączeniem podręczników). W roku 2017 dwie szkoły: Szkoła Podstawowa w Jankowicach i Gimnazjum w Świerklanach (zakupiony księgozbiór przejęła Szkoła Podstawowa nr 2 w Świerklanach) otrzymały maksymalną kwotę dofinansowania w programie, którą w całości przeznaczyły na zakup książek do swoich bibliotek.

  Wartość projektu: 30 000,00 zł
  Dofinansowanie: 24 000,00 zł
  Wkład własny: 6 000,00 zł

 7. Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach – pozyskane dofinansowanie ze środków Ministerstwa Zdrowia przeznaczono na zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego działania szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej we wszystkich 3 szkołach podstawowych z terenu Gminy. Poniższe kwoty po rozliczeniu projektu:

  Wartość projektu: 9 185,62 zł
  Dofinansowanie: 9 185,62 zł.

 8. Przebudowa ul. ks. Janika w Świerklanach wraz ze skrzyżowaniem - zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Przedmiotem zadania była przebudowa ul. ks. Janika w Świerklanach na długości 725,00 metrów o nawierzchni asfaltowej.

  Wartość projektu: 1 077 890,72 zł
  Dofinansowanie: 428 282,00 zł
  Wkład własny: 649 608,72 zł

 


 


2018 r.

  1. Pielęgnacja pomników przyrody na terenie Gminy Świerklany - zadanie dofinansowane jest z WFOŚiGW w Katowicach w ramach Celu strategicznego: Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej , OP 1.Rozwój systemu obszarów chronionych w województwie śląskim i ochrona obszarów i obiektów cennych przyrodniczo, Ochrona Przyrody 1.3. Ochrona pomników przyrody, ochrona obiektów przyrody nieożywionej. Projekt polegał na zachowaniu odpowiedniej kondycji zdrowotnej i estetyki pomników przyrody, a także likwidacji zagrożenia dla ludzi i mienia. Przedmiotem projektu jest wykonanie opinii dendrologicznej pnia i głównych konarów drzewa Buk Sobieskiego (badanie tomografem lub/i test obciążeniowy) oraz prace pielęgnacyjne Buka Sobieskiego i wielogatunkowej grupy 23 drzew.

   Wartość projektu: 23 095,50 zł
   Dofinansowanie: 17 982,15 zł
   Wkład własny: 5 113,35 zł

   Buk Sobieskiego
   Previous Next Play Pause
   1

  2. Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Świerklany na 2018 rok - zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Zadanie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w 130 budynkach jednorodzinnych i będzie obejmowało wymianę wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe na:
   1. kotły węglowe klasy 5 (retortowe lub tłokowe) - 93 szt.
   2. kotły opalane biomasą 5 klasy - 12 szt.
   3. nowoczesne kotły gazowe – 24 szt.

    Wartość zadania: 1 874 568,83 zł
    WFOŚiGW: 780 000,00 zł, w tym:
    pożyczka: 520 000,00 zł,
    dotacja: 260 000,00 zł,
    środki użytkowników: 1 094 568,83 zł.

    Dzięki pomocy WFOŚiGW w Katowicach jest szansa na ograniczenie tego, co szkodliwe.
    Previous Next Play Pause
    1 2

  3. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Świerklany w 2018 roku - cz.II - zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Zadanie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w 80 budynkach jednorodzinnych będzie obejmowało wymianę wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe na:
   1. kotły węglowe klasy 5 (retortowe lub tłokowe) posiadające aktualny atest energetyczno-emisyjny) - 49 szt.
   2. nowoczesne kotły gazowe – 31 szt.

    Wartość zadania: 1 035 887,52 zł
    WFOŚiGW: 479.734,00 zł, w tym:
    pożyczka: 319 822,67 zł,
    dotacja: 159 911,33 zł
    środki użytkowników: 556 153,52 zł.

    W sumie, w ramach opisanych wyżej dwóch projektów przewidziano montaż 157 kotłów węglowych klasy 5, a także 12 kotłów opalanych biomasą, 50 nowoczesnych kotłów gazowych i 1 pompy ciepła. Te liczby świadczą o tym, że z niską emisją walczymy aktywnie i podejmujemy konkretne działania na rzecz jej ograniczenia.

  4. „Edukacja bez barier+” - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Realizacja zaplanowana w okresie lipiec 2018 – kwiecień 2020 roku. W tym okresie planuje się w 3 gminnych szkołach podstawowych: - zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć dodatkowych, - realizację zajęć dodatkowych (zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, psychospołeczne): w sumie 2 823 godziny zajęć dla min. 325 uczniów, - realizację szkoleń i studiów podyplomowych dla 60 nauczycieli (z czego studia podyplomowe podejmie 8 z nich).

   Wartość projektu: 496 439,25 zł, w tym:
   dofinansowanie: 446 795,32 zł,
   wkład własny: 49 643,93 zł (z czego 39 180 zł stanowi wkład niepieniężny).

  5. Sport porusza szkołę - zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów będącego w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki. W jego ramach w każdej szkole w Gminie prowadzone są – w okresie maj 2018 – listopad 2018 - dodatkowe zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej (w sumie dla ponad 300 uczniów).

   Wartość projektu: 20 100,00 zł,
   dofinansowanie: 10 050,00 zł,
   wkład własny: 10 050,00 zł.

  6. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, ukierunkowane na doposażenie bibliotek szkolnych poprzez zakup nowości wydawniczych (z wyłączeniem podręczników). W roku 2018 Szkoła Podstawowa nr 1 w Świerklanach otrzymała maksymalną kwotę dofinansowania w programie – jej wydatkowanie nastąpi do grudnia 2018 roku.

   Wartość projektu: 15 000,00 zł:
   dofinansowanie: 12 000,00 zł,
   wkład własny: 3 000,00 zł.

  7. „Ratujemy życie!” - doposażenie OSP Jankowice i OSP Świerklany w sprzęt ratowniczy ze środków Funduszu Sprawiedliwości – zadanie dofinansowane ze środków funduszu będącego w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości. W okresie realizacji projektu, tj. od maja do lipca 2018 roku, zakupiono i przekazano strażakom z OSP Jankowice i Świerklany sprzęt ratowniczy, na który jednostki te złożyły zapotrzebowanie, tj. defibrylator, parawany ochronne, reflektor akumulatorowy, detektor wielogazowy, pilarkę, kamerę termowizyjną i podpory do stabilizacji. Poniższe kwoty po rozliczeniu projektu:

   Wartość projektu: 31 566,01 zł,
   dofinansowanie: 31 250,34 zł,
   wkład własny: 315,67 zł.

   Zakupiony ze środków ministerialnych sprzęt trafił do strażaków w połowie lipca br.
   „Ratujemy życie!” – specjalistyczny sprzęt trafił do OSP Jankowice i OSP Świerklany.
   „Ratujemy życie!” – specjalistyczny sprzęt trafił do OSP Jankowice i OSP Świerklany.
   Previous Next Play Pause
   1 2 3

  8. Rządowy Program „Aktywna tablica” – zadanie dotowane ze środków Ministra Edukacji Narodowej, obejmujące zakup 6 sztuk (po 2 sztuki dla każdej szkoły) nowoczesnych interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali. Realizacja zadania zakończy się w grudniu 2018 roku.

   Wartość projektu: 52 500,00 zł
   Dofinansowanie: 42 000,00 zł
   Wkład własny: 10 500,00 zł

  9. Remonty dróg w ramach szkód górniczych
   Gmina pozyskała środki od kopalń: KWK Jankowice i KWK Borynia na remonty następujących dróg:
   • łącznik ul. Hoły z ul. Kościelną w Jankowicach – kwota 19 017,03 zł (refundacja kosztów wykonania remontu drogi w 2017 r.) – środki kopalni Jankowice;
   • ul. Gogołowska w Świerklanach – kwota 317 000,00 zł (kopalnia Borynia).


    Ul. Gogołowska przed remontem
    Ul. Gogołowska po remoncie
    Previous Next Play Pause
    1 2

     


Na drogach praca wre

Oprócz efektywnego ubiegania się o środki zewnętrzne na rozwój i poprawę infrastruktury, Gmina czyni starania, aby korzystać także z własnych zasobów kadrowych oraz sprzętu i w miarę posiadanych środków finansowych wykonywać prace na rzecz mieszkańców. Przykładem na to są działania Urzędu Gminy Świerklany oraz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świerklanach, które w podziale na lata przedstawiają się następująco:

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

 

rok 2015

 • ul. Mieszka I - remont drogi z betonitów,
 • ul. Polna (dojazd do nr 37h) - remont drogi z betonitów,
 • ul. Zamkowa i Ligonia, zaplecze sportowe - zasadzenie drzewek owocowych (wiśnie - ok. 50 szt.),
 • zakup gazonów – donic, zasadzenie kwiatów – ul. Ks. Walentego w Jankowicach oraz zaplecze sportowe LKS „Forteca” Świerklany,
 • roboty cząstkowe na drogach asfaltowych – gminnych,
 • wyrównanie terenu zielonego przy „Kłosie” w Świerklanach,
 • ul. Gogołowska - ułożenie krawężników i kostki (PSZOK),
 • ul. Spokojna - modernizacja rowu,
 • ul. Szkolna - przygotowanie terenu zielonego,
 • ul. Janika - wykonanie 2 progów zwalniających,
 • ul. Boryńska - wykonanie podłoża pod przystanek,
 • ul. Hoły - wykorytowanie i utwardzenie terenu parkingu (obok OSP),
 • ul. Boryńska - demontaż budynku przy SP,
 • ul. Hutnicza - wykonanie 2 mijanki,
 • ul. Jarzębinowa - rozbiórka budynku,
 • ul. Tęczowa i ul. Parytetyczna - przełożenie drogi z betonitów.

Oprócz tego remonty prowadzone były również przez UG Świerklany (zadania zlecone). Dzięki działaniom i zaangażowaniu władz gminy udało się wykonać następujące prace:

 • przebudowa chodnika na ul. 3 Maja - ok. 600 m (w sumie do tej pory udało się przeprowadzić prace na ok. 1600-metrowym odcinku – budowa chodnika),

  Fragment chodnika na ul. 3 Maja w Świerklanach
  Previous Next Play Pause
  1

 

  • ul. Strażacka – remont terenu obok remizy OSP (plac wraz z chodnikiem),
  • remont ul. Piotra Skargi,
  • ul. Boryńska wraz z chodnikami,
  • ul. Wodzisławska (ok. 500-metrowy odcinek wraz z chodnikiem),
  • ul. Równoległa – położenie chodnika,
  • ul. ks. Ligonia - położenie chodnika,
  • ul. Rybnicka - położenie chodnika,
  • ul. Świerklańska - położenie chodnika,
  • ul. Topolowa wraz z chodnikiem (dołączenie do ul. Nowej).

Parking przy szkole podstawowej nr 1 w Świerklanach.
Previous Next Play Pause
1

Prace przeprowadzono również na ul. Boryńskiej, gdzie nastąpił demontaż budynku przy SP nr 1. Dzięki temu zwiększyła się liczba miejsc parkingowych w tamtym rejonie.

rok 2016

 • ul. Strażacka - budowa muru oporowego i schodów,
 • ul. Jaworowa - remont drogi z betonitów,
 • ul. Hoły/ul. Nowa - wykonanie chodnika (łącznik),
 • ul. Boguszowicka - remont drogi i chodnika pod wiaduktem,
 • ul. Równoległa - modernizacja rowu obok SP Jankowice,
 • ul. Wesoła - remont i zabezpieczenie płotu (wykonanie muru oporowego),
 • ul. Ligonia - naprawa i odnowienie schodów parkingowych,
 • ul. Zamkowa - modernizacja i wyrównanie terenu zielonego,
 • ul. Liściasta - remont drogi z betonitów,
 • ul. Janika - uprzątnięcie terenu przy domie przedpogrzebowym,
 • ul. Ligonia – nasadzenie drzewek oraz krzewów,
 • ul. Boryńska (obok przystanku) – nasadzenie drzewek oraz krzewów,
 • ul. Zamkowa - nasadzenie drzewek oraz krzewów,
 • ulice: Ks. Walentego, Piotra Skargi, Krótka i Topolowa - nasadzenia drzew (lipy – 13 szt.)
 • ul. 3 Maja z ul. Wodzisławską, ul. Ks. Ligonia– utworzenie klombów wraz z nasadzeniem kwiatów,
 • zakup donic na parking w Jankowicach – przy domie przedpogrzebowym oraz na ul. Ks. Ligonia w Świerklanach,
 • roboty cząstkowe wykonane na drogach gminnych,
 • ul. Równoległa - montaż ogrodzenia z siatki oraz wykonanie chodnika,
 • ulice: Nowa i Wowry - przełożenie drogi z kostki betonowej (obok sklepu motoryzacyjnego), a przy ul. Nowej dodatkowo ułożenie krawężników oraz kostki betonowej.


rok 2017

 • ul. Słoneczna – remont drogi z betonitów,
 • ul. Polna – remont drogi z betonitów,
 • ul. Plebiscytowa - remont drogi z betonitów,
 • ul. Szerocka - uporządkowanie terenu tzw. Hermanówki na cele rekreacyjne,
 • roboty cząstkowe na drogach gminnych,
 • ul. Piekarnicza - wykonanie progów zwalniających,
 • wykonanie nowego klombu przy ulicach: Kościelna i Ligonia w Świerklanach oraz przy ul. Rybnickiej w Jankowicach, wraz z nasadzeniem kwiatów,
 • zakup i nasadzenie drzewek – przy sklepie Biedronka i domie przedpogrzebowym w Jankowicach, a także przy ulicach: Równoległej, Prostej, Topolowej, Ks. Walentego, Piotra Skargi i Poprzecznej w Jankowicach,
 • zakup ławek (rozdysponowane w różnych miejscach na terenie gminy),
 • ul. Brzozowa – ułożenie krawężników,
 • ul. Poprzeczna - wykonanie boiska oraz terenu pod rekreację,
 • ul. Topolowa - ułożenie krawężników,
 • ul. Równoległa - zamontowanie barierki i słupki,
 • ul. Kościuszki - zamontowanie wodościeku,
 • ul. Rybnicka w Jankowicach - wykonanie rabatki i zasadzenie kwiatów,
 • ul. Biasowicka - ułożenie wodościeku i wykonanie odwodnienia,
 • ul. Szerocka - utwardzenie kruszywem drogi iwykonanie odwodnienia.
Oprócz wyżej wymienionych prac nastąpił remont ul. Rolniczej (nakładki asfalt), ul. Ks. Janika i Jagiełły oraz kilku innych.

rok 2018 (do 31.08.2018 r.)

 • ul. Jaworowa - remont drogi z betonitów,
 • ul. Szklarnia - wymiana podłoża z kruszywa,
 • ul. Szerocka - wymiana podłoża z kruszywa/frez;
 • ul. Nowa - wymiana podłoża z kruszywa/frez oraz uzupełnienie drogi z frezu,
 • ul. Stokrotkowa - remont drogi z betonitów,
 • ulica boczna Plebiscytowej - wykonanie remontu drogi z betonitów,
 • ul. Stokrotkowa - wykonanie boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej,
 • ul. Żeglarska - remont drogi z betonitów,
 • wykonanie nowych klombów przy ul. Szerockiej i Boryńskiej w Świerklanach oraz przy remizie w Jankowicach, wraz z nasadzeniem kwiatów;
 • ul. Piotra Skargi – wycięcie drzew,
 • ul. Równoległa – wykonanie chodnika i zabezpieczenie płotu przy posesji,
 • ul. Szerocka – teren „Hermanówki” - wyrównanie ziemi, wykonanie chodnika, ułożenie kostki pod altanę,
 • ul. Nowa - przeniesienie przystanku oraz utwardzenie podłoża z kostki.
Wyremontowana ul. Żeglarska.
Upiększone kwiatami ulice cieszą oko                                mieszkańców.
Previous Next Play Pause
1 2

W rejonie skrzyżowania ulicy Boryńskiej, Kościelnej i Kościuszki w Świerklanach powstał obiekt o powierzchni użytkowej 2474 m.kw. i kubaturze 9020 m.sześc., składający się z pomieszczeń technicznych i archiwów utworzonych w przyziemiu budynku oraz z 3 kondygnacji nadziemnych (parter, piętro i poddasze) z pomieszczeniami biurowymi, socjalnymi i sanitarnymi. Z założenia jest to budynek użyteczności publicznej, który skupiać będzie kilka różnych instytucji, wraz z Urzędem Gminy Świerklany. Inwestycja polegająca na budowie nowej siedziby dla UG została zakończona, podobnie jak prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, łącznie z budową dwóch parkingów łącznie na 72 miejsca postojowe (w tym 4 dla pojazdów osób niepełnosprawnych) – od strony ul. Kościelnej oraz przy ul. Kościuszki, gdzie umiejscowione zostało główne wejście do budynku. Wyprowadzka gminnego magistratu z Jankowic do nowego budynku w Świerklanach planowo ma nastąpić jeszcze w 2018 r. Koszt wykonania inwestycji w całości finansowany jest z gminnego budżetu.

 

Nowoczesny budynek gminnego magistratu

Budowa nowego urzędu gminy Świerklany
Budowa nowego urzędu gminy Świerklany
Nowoczesny budynek gminnego magistratu
Nowoczesny budynek gminnego magistratu
Nowoczesny budynek gminnego magistratu
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

 

Przedszkole marzeń

Jedną z najważniejszych inwestycji, jakie zrealizowane zostały w ostatnich latach, była niewątpliwie budowa przedszkola w sołectwie Świerklany Dolne. Czterooddziałowa placówka dla około setki dzieci, z przestronnymi salami zajęciowymi oraz kuchnią i stołówką powstała przy kompleksie oświatowym w sołectwie Świerklany Dolne. O tym, w jak trudnych warunkach uczyli się i bawili wychowankowie placówki przy ul. 3 Maja wiadomo było od dawna. Przedszkolu brakowało przestronności, nie było też ono funkcjonalne, głównie dlatego, że powstało częściowo w byłym mieszkaniu nauczycielskim. Projekt nowego przedszkola przygotowała dla Gminy Pracownia Projektowa „Domino”, a przetarg na wykonanie prac wygrała firma F-BUD z Wodzisławia Śląskiego. Szczegółowe dane na temat powstałej inwestycji: powierzchnia zabudowy - 589,92 m.kw.; kubatura - 5970 m.sześc., powierzchnia całkowita - 1687,52 m.kw. Koszt całości prac polegających na budowie obiektu i jego wyposażeniu wyniósł 5 475 549,44 zł. W budynku przy ul. 3 Maja powstały pomieszczenia użytkowe w postaci sal do prowadzenia zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym. Utworzona została kuchnia i stołówka, gdzie serwowane są posiłki dla uczniów i nauczycieli z sąsiedniej szkoły podstawowej. W kuchni tej są również przygotowywane posiłki dla dzieci z przedszkola, dowożone do sal windą towarową. Ponadto utworzone zostały szatnie, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze oraz toalety. Budynek jest podpiwniczony, posiada parter i piętro. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przystosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych. Gminie udało się pozyskać dofinansowanie unijne do budowy i wyposażenia obiektu, jak również do prowadzenia zajęć z przedszkolakami i szkoleń dla kadry nauczycielskiej. Więcej o tym przedsięwzięciu można przeczytać w części sprawozdania poświęconej zadaniom zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

 

Przedszkole numer 2
Wnętrza przedszkole numer 2
Wnętrza przedszkole numer 2
Wnętrza przedszkole numer 2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

 

Remonty gminnych obiektów

Trudno zliczyć wszystkie prace, jakie w ciągu ostatnich kilku lat przeprowadzone zostały w budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy. Tylko w 2018 r. nastąpiła wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku ośrodka zdrowia w Świerklanach oraz w obu budynkach Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji, gdzie mieszczą się remizy strażackie (środki gminne). Budynek GOKiR-u w Jankowicach został ponadto wyremontowany ze szkód górniczych - m.in. zlikwidowano pęknięcia w murach, wyregulowano stolarkę okienną i drzwiową oraz pomalowano ściany wewnątrz budynku, zaś na zewnątrz naprawiono i pomalowano elewację, wyregulowano windę i na nowo ułożono nawierzchnię wokół budynku. Okres wakacyjny co roku Gmina wykorzystuje na przeprowadzenie prac renowacyjnych w placówkach oświatowych. W roku bieżącym był to budynek SP nr 2 w Świerklanach - zadanie obejmowało remont elewacji sali gimnastycznej i remont dachu, a także wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w segmencie, gdzie znajdują się szatnie i sanitariaty oraz wymianę płytek i kabin natryskowych, które były już w bardzo złym stanie. Prace naprawczo-remontowe Gmina prowadzi nieustannie, w miarę posiadanych środków, mając na względzie fakt, aby udostępniane budynki wraz z otoczeniem i sprzętem jak najdłużej służyły mieszkańcom.

Kabiny prysznicowe w szkole podstawowej nr 2 po renowacji
Sala gimnastyczna w szkole podstawowej nr 2 po renowacji
Previous Next Play Pause
1 2

Wcześniej nastąpił remont stołówki w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. L. Holesza w Świerklanach, polegający na przebudowie kuchni przedszkola oraz świetlicy - jadalni w szkole. Celem było dostosowanie pomieszczeń do zwiększonej liczby uczniów i co za tym idzie – większej liczby wydawanych posiłków. Zadanie zostało zrealizowane w 2017 r., w całości sfinansowane ze środków budżetu gminy. Władze gminy pomyślały również o bezpieczeństwie wychowanków Przedszkola nr 2 w Świerklanach, przygotowując dla nich teren do zabawy i bezpiecznego wypoczynku.

Prace w domach przedpogrzebowych

Warto wspomnieć o remontach, jakie w czasie ostatnich kilku lat przeprowadzone zostały w dwóch istniejących na naszym terenie domach przedpogrzebowych. W budynku w Świerklanach wykonano nowe tynki oraz naprawiono i pomalowano elewację, naprawiono oświetlenie oraz wymieniono źródła światła na ledowe w latarniach wokół obiektu, zamontowano też poręcz przy schodach zewnętrznych, a ostatnio naprawiono uszkodzone kominy na dachu i pomalowano pomieszczenia wewnętrzne.

Z kolei Dom Przedpogrzebowy w Jankowicach, to m.in. remont elewacji budynku, naprawa uszkodzonego dachu oraz pęknięć na ścianach wewnątrz obiektu. W roku 2018 nastąpiła ponadto konserwacja drewnianej konstrukcji dzwonnicy.

Dom przedpogrzebowy w Jankowicach
Dom przedpogrzebowy w Świerklanach
Previous Next Play Pause
1 2

Doświetlanie ulic

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców oraz w celu zwiększenia komfortu jazdy kierowców, na terenie Świerklan i Jankowic sukcesywnie montowane są lampy uliczne. Gmina inwestuje przy tym nie tylko w oświetlenie tradycyjne, ale też solarne, starając się o refundację kosztów z tym związanych.
Jedno z ostatnich zadań polegało na dostawie i montażu 20 ulicznych lamp solarnych przy następujących ulicach: Poprzecznej (teren parku rekreacyjnego), Równoległej (rejon skrzyżowania z ul. Świerklańską), Słonecznej, bocznej Plebiscytowej i bocznej Rybnickiej. Zgodnie z umową lampy powinny zostać oddane do użytku na początku października br. Także i tu Gmina czyni starania, aby uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych. Wcześniej lampy solarne stanęły m.in. przy ul. Jaworowej i Równoległej w Jankowicach. W roku 2018 wybudowano również 19 lamp oświetlenia ulicznego tradycyjnego w rejonie ulic: Biasowickiej i Lompy w Jankowicach oraz Rycerskiej, Słonecznej, Rolniczej i Basztowej w Świerklanach. Z kolei, w poprzednich latach lampy pojawiły się m.in. na ulicy Jesiennej, Łokietka, Wrzosowej, Tulipanowej, Jaworowej, Brzozowej, Ogrodniczej, Stokrotkowej czy Stawowej.
W podziale na lata sprawa montażu lamp wygląda następująco: w 2014 r. – 11 lamp tradycyjnych i 5 solarnych, 2015 r. – 15 lamp tradycyjnych, 2016 r. – 24 lampy tradycyjne i 36 solarnych, 2017 r. – 41 tradycyjnych, 2018 r. – 19 tradycyjnych, a kolejne solarne w ilości 20 szt. są w trakcie instalowania (m.in. na ul. Słonecznej, Równoległej i Poprzecznej). W sumie, od roku 2014 do tej pory zamontowano 110 lamp tradycyjnych za kwotę 467.481,16 zł oraz 61 lamp solarnych, których koszt wynosi 442.296,70 zł.

 

Oświetlenie drogowe LED nad ośnieżoną drogą
Oświetlenie drogowe LED
Previous Next Play Pause
1 2Dbamy o czystość

Oprócz prowadzonej w gminie selektywnej zbiórki odpadów warto wspomnieć o tym, że systematycznie zwiększa się liczba ogólnodostępnych koszy na śmieci, instalowanych zarówno w Jankowicach, jak i w Świerklanach. Do tej pory zakupionych i zamontowanych zostało około 300 sztuk koszy. Zwykle następowało to w ramach prowadzonych remontów dróg czy przy okazji wymiany przystanków, o czym mowa w dalszej części podsumowania. Cieszy fakt, że z roku na rok poprawia się estetyka naszej gminy, na co wpływ ma systematyczne jej sprzątanie i uporządkowywanie terenu – na początku kadencji obecnych władz gminy, siłami Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej wywiezionych zostało ok. 160 przyczep odpadów i nieczystości zalegających w gminnych rowach.

 

Przystanek autobusowy
Śmietnik
Nowy przystanek autobusowy Świerklany Kółko Rolnicze

Instalowaniu nowoczesnych wiat przystankowych towarzyszy wymiana koszy na śmieci.

Ważna sprawa – komunikacja autobusowa

Na wniosek władz Gminy Świerklany, które chciały ułatwień dla mieszkańców i zwiększenia komfortu jazdy, Zarząd Transportu Drogowego w Rybniku wprowadził zmiany w obsłudze linii autobusowych biegnących przez nasz teren. Zmiany te polegały na uruchomieniu kursów linii nr 33 w soboty i niedziele oraz wydłużeniu części kursów linii nr 26 w soboty i w niedziele do Świerklan (obsługiwane jako linia 33). Wcześniej, w naszej gminie ruszyła bezpłatna linia autobusowa nr 05, która zastąpiła dotychczasową odpłatną linię 301 i która stanowiła przedłużenie linii „S”. Autobus o numerze 05 zapewnia mieszkańcom bezpłatne połączenie na trasie Świerklany-Boguszowice-Żory.

Darmowy przejazd autobusami linii 05 nie jest uwarunkowany posiadaniem legitymacji czy też innego dokumentu wystawianego przez jakikolwiek urząd – pasażerowie podróżują za darmo! Do tego dochodzą „nasze” dwie linie: J1 i S1, które są za złotówkę, a koszt miesięcznego biletu, to 15 zł.
W gminie wprowadzono wewnętrzną komunikację, w celu połączenia Świerklan z Jankowicami – skomunikowane zostały obie miejscowości, przy jednoczesnym dopasowaniu godzin odjazdów autobusów do potrzeb uczniów z terenu naszej gminy.
Przy okazji tematu związanego z transportem warto dodać, że w gminie podejmowane są działania mające na celu poprawę jej wizerunku. Chodzi nie tylko o upiększanie gminnych skwerów kwiatami i roślinnością, ale też o odnowienie znajdujących się na terenie obu miejscowości przystanków. W większości przypadków powstały zupełnie nowe konstrukcje, przedstawiające widoki i obiekty gminne. Nowe przystanki pojawiły się m.in. na ul. Szerockiej, Boryńskiej, Księdza Ligonia i 3 Maja w Świerklanach oraz na Kościelnej, Nowej, Rybnickiej, Wowry i Boguszowickiej w Jankowicach. Zakupione ze środków gminnego budżetu, cieszą oko pasażerów i przechodniów.

Autobus
Nowa wiata przystankowa
Previous Next Play Pause
1 2

Zapewnienie dogodnych rozwiązań transportowych oraz komfortu jazdy pasażerom jest jednym z priorytetowych zadań władz gminy.


Zagospodarowanie terenu przy ul. Stokrotkowej

Prace na ul. Stokrotkowej
Koparka podczas prac na ul. Stokrotkowej
Previous Next Play Pause
1 2

Prace przy ul. Stokrotkowej, gdzie rozwija się budownictwo mieszkaniowe.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał prace polegające na stworzeniu przy ul. Stokrotkowej w Świerklanach terenu rekreacyjno-sportowego, z którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy. W rejonie dawniej zaniedbanym i porośniętym chwastami, w którym w ostatnich latach rozwinęło się budownictwo mieszkaniowe powstało miejsce, gdzie osoby starsze i młodsze mogą czynnie wypoczywać. Projekt przewidywał stworzenie boiska o nawierzchni trawiastej do gry w piłkę nożną oraz boiska do siatkówki plażowej o standardowych wymiarach 8x16 m, jak również zamontowanie dodatkowych urządzeń rekreacyjno-sportowych.

Warto dodać, że Urząd Gminy Świerklany już wcześniej czynił starania, aby pozyskać środki zewnętrzne na zagospodarowanie terenu przy ul. Stokrotkowej – m.in. zgłosił go do programu Fundacji PGNiG, dzięki któremu była szansa na stworzenie w tym rejonie naukowej stacji zabaw, jednak przegraliśmy w głosowaniu internetowym z innymi gminami. Ulica Stokrotkowa jest kolejnym miejscem w gminie, które służyć ma aktywnemu wypoczynkowi mieszkańców. Teren ten będzie stopniowo rozwijany i uzupełniany o kolejne elementy służące czynnemu wypoczynkowi mieszkańców. Wcześniej powstały m.in. siłownie pod chmurką w Jankowicach i Świerklanach, teren rekreacyjny przy ul. Poprzecznej w Jankowicach i Park Hermanówka, o czym mowa poniżej.

Siłownie pod chmurką

Krok po kroku zmienia się oblicze Gminy Świerklany. Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świerklanach i w Jankowicach zamontowane zostały urządzenia, które pozwalają mieszkańcom zadbać o ich kondycję fizyczną, a przy okazji miło spędzić czas. Do dyspozycji użytkownicy mają m.in. orbitrek eliptyczny, wahadło, trenażer nóg i rąk oraz urządzenie tzw. „wioślarz”, które służą do wykonywania ćwiczeń siłowych i rekreacyjnych przez osoby w różnym wieku. Sfinansowane ze środków gminnego budżetu siłownie pod chmurką są ogólnodostępne – korzystać z nich można w godzinach otwarcia OSiR-ów. Na terenie obu ośrodków wymieniono też zniszczone kosze na śmieci oraz przeprowadzono prace remontowe – między innymi zadbano o płot otaczający teren jankowickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który był już w bardzo złym stanie oraz uporządkowano teren w bezpośrednim sąsiedztwie remizy OSP Jankowice (na zdjęciach poniżej).

 

Siłownia zewnętrzna
Siłownia zewnętrzna
Parking w okolicy OSP Jankowice
Teren przy OSP Jankowice
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Park Hermanówka

To kolejne przedsięwzięcie zrealizowane w ostatnim czasie i mające na celu zachęcenie młodszych i starszych mieszkańców do czynnego wypoczynku. Chodzi o rekreacyjny zakątek w rejonie ul. Szerockiej w Świerklanach - teren nazywany Hermanówką. W ciągu ostatnich miesięcy zyskał on nowy wygląd i funkcję – powstał tam m.in. minipark linowy, do utworzenia którego wykorzystano istniejący w tym miejscu drzewostan oraz słupy, a także plac zabaw dla dzieci - z piaskownicą i huśtawkami, stół do tenisa stołowego i stół do szachów, jak również zainstalowane zostały tam urządzenia do ćwiczeń. Gmina zadbała też o bezpieczeństwo użytkowników parku – od strony drogi pojawiło się ogrodzenie. Przewiduje się, że Park Hermanówka będzie doposażany w kolejne urządzenia, które służyć będą wszystkim mieszkańcom gminy i okolic.

Park Hermanówka. W tle szary budynek.
Plac zabaw w parku Hermanówka
Previous Next Play Pause
1 2

Teren przy ul. Szerockiej zachęca do czynnego wypoczynku.

Realizujemy pomysły mieszkańców

Decyzją władz gminy wprowadzony został Budżet Obywatelski – wydzielona część budżetu gminy, o przeznaczeniu której decydują sami mieszkańcy (co roku jest to kwota 150 tys. zł – po 50 tys. zł dla każdego z sołectw). W chwili obecnej realizowana jest czwarta edycja BO, w ramach której mieszkańcy wskażą przedsięwzięcia do zrealizowania w roku 2019 (zgłoszone zostały przez nich dwa projekty: wniosek przewidujący doposażenie Parku Hermanówka o nowe urządzenia placu zabaw w sołectwie Świerklany Górne oraz ten polegający na zagospodarowaniu terenu przy ul. Poprzecznej w Jankowicach – zamontowaniu urządzeń do ćwiczeń, huśtawek dla dzieci, itd.).
Do tej pory, z inicjatywy mieszkańców udało się zrealizować następujące inicjatywy: zakup sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem oraz utworzenie siłowni we wspomnianym Parku Hermanówka w Świerklanach Górnych, stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku pn. „Street Workout Park” w okolicy OSiR-u w Świerklanach Dolnych oraz zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu przy ul. Poprzecznej w Jankowicach (utworzenie trawiastego boiska do piłki nożnej, wyposażenie placu zabaw, zamontowanie przyrządów do ćwiczeń oraz utworzenie tężni – opis poniżej).
Cieszy fakt, że dzieje się to z inicjatywy mieszkańców, którzy widzą potrzebę aktywnego wypoczynku i zacieśniania więzów sąsiedzkich.

Urządzenia do kalenistyki - Street Workout Park
Plac zabaw w parku przy ul. Poprzecznej w Jankowicach
Park przy ul. Poprzecznej w Jankowicach
Previous Next Play Pause
1 2 3Tężnia w Jankowicach

Utworzona przy ul. Poprzecznej w Jankowicach, drewniana konstrukcja wyposażona została w pompę, która równomiernie rozprowadza solankę, czyli wodę mineralną zawierającą dużą liczbę jonów sodowych, soli magnezowych oraz związków jodu i bromu. Powoduje to powstanie specyficznego mikroklimatu, który pomaga w leczeniu chorób układu oddechowego i przyczynia się do wzmocnienia odporności organizmu. Korzystanie z tężni w szczególności zalecane jest osobom mającym problemy z nawracającymi infekcjami układu oddechowego, alergiami i nadciśnieniem tętniczym oraz potrzebującym odprężenia i wyciszenia.
Tężnia jest podświetlana, wokół niej stanęły ławeczki, a teren utwardzony został kostką brukową. To mieszkańcy Jankowic zdecydowali o jej powstaniu – nastąpiło to w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r., przewidujący utworzenie przy ul. Poprzecznej miejsca, które służyłoby relaksowi i integracji mieszkańców oraz poprawiłoby estetykę otoczenia.

Tężnia solankowa z bliska
Tężnia solankowa i otaczający ją teren
Previous Next Play Pause
1 2


Tężnia – to jeden z pomysłów mieszkańców zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego.


Informacja o świadczeniach dla mieszkańców

Z roku na rok zwiększa się liczba zadań Gminy w zakresie pomocy społecznej i świadczeń dla mieszkańców. Przykładem może być świadczenie 500+ oraz program „Dobry start”, przewidujący wypłatę kwoty 300 zł dla uczących się dzieci i młodzieży. W Gminie Świerklany wypłatą ww. świadczeń zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, mający swoją siedzibę przy ul. Strażackiej 1 w Świerklanach. Do końca sierpnia br. świadczeń wychowawczych 500+ udzielono 9 418 na kwotę 4 691 265 zł, zaś świadczeń z tytułu „Dobrego startu” – 734 za 220 200 zł.
Do zadań GOPS-u należy również udzielanie świadczeń przewidzianych przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz realizacja świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna, świadczeń rodzicielskich i tych związanych z funduszem alimentacyjnym, a także sprawy związane z dodatkami mieszkaniowymi, wydawanie Kart Dużej Rodziny (w tym roku do Ośrodka wpłynęło 30 wniosków w sprawie o wydanie 126 Kart Dużej Rodziny) oraz realizowanie wspomnianych wcześniej świadczeń: 500+ i „Dobry Start”.

To oczywiście nie wszystkie zadania Ośrodka, którego celem są również zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; zadania polegające na prowadzeniu poradnictwa psychologicznego dla mieszkańców, praca socjalna w środowisku, pomoc w zakresie dożywiania, itp. Zadań tych jest naprawdę wiele, my skupimy się na niektórych z nich. W celu szczegółowego zobrazowania, jak sytuacja dotycząca wypłaty świadczeń rodzinnych w naszej gminie przedstawiała się na dzień 31.08.2018 r., zamieszczamy tabelę.

Lp. Rodzaj świadczeń rodzinnych Liczba świadczeń Kwota w zł
1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe), a także zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne 6 536 1 264 000,00
2. Świadczenia wychowawcze 500+ 9 418 4 691 265
3. "dobry start" 734 220 200
4. Świadczenie rodzicielskie 312 287 870
5. "za życiem" 1 4 000
6. Składki na ubezpieczenie społeczne 299 96 265
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 34 3 917
8. Fundusz alimentacyjny 139 58 350
9. Zasiłek dla opiekuna 56 28 835
  Ogółem: 17 529 6 654 702
Do 31. 08.2018r. przyznano dodatek 8 osobom, a jego kwota wynosi łącznie 5 749 zł.

Warto podkreślić, że władze gminy dbają o wszystkich mieszkańców, w tym także o podopiecznych GOPS-u, między innymi poprzez organizowanie każdego roku świątecznych spotkań bożonarodzeniowych i wielkanocnych, którym każdorazowo towarzyszy poczęstunek i program artystyczny.

Stół wypełniony wypiekami
Występ Koła Gospodyń Wiejskich
Previous Next Play Pause
1 2Objazdowy Jarmark Ofert Pracy

Z inicjatywy wójta Tomasza Pieczki organizowane są w naszej gminie cykliczne targi pracy, których celem jest walka z bezrobociem i pomoc mieszkańcom w znalezieniu zatrudnienia. Dwa-trzy razy w roku specjaliści z Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku oraz przedstawiciele pracodawców spotykają się z osobami poszukującymi pracy oraz tymi, które chcą zmienić dotychczasowe miejsce zatrudnienia, aby przedstawić im najnowsze oferty czy pomóc w przekwalifikowaniu się. Objazdowy Jarmark Ofert Pracy odbywa się na przemian w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Świerklanach i w Jankowicach. Ostatnie spotkanie miało miejsce pod koniec marca br. W roku 2018 planowany jest jeszcze jeden Objazdowy Jarmark Ofert Pracy.

Urzędnicy podczas pracy na Objazdowym Jarmarku Ofert Pracy
Previous Next Play Pause
1

Jeden z Objazdowych Jarmarków Ofert Pracy w naszej gminie.

Bezpłatne akcje mammograficzne

To kolejna inicjatywa władz gminy, tym razem skierowana do mieszkanek w wieku od 50 do 69 lat, posiadających ubezpieczenie zdrowotne. Mammobus – bo to w nim wykonywane są bezpłatne badania w celu wykrycia raka piersi, stacjonuje zwykle przy siedzibie GOKiR-u w Świerklanach lub tamtejszym ośrodku zdrowia.
Co jest ważne, panie nie muszą się wcześniej rejestrować – wystarczy, że zabiorą ze sobą dowód osobisty oraz zdjęcia z poprzedniej mammografii, jeżeli została ona wykonana poza gliwickim Centrum Onkologii, które jest głównym organizatorem akcji. Badania wykonywane są w mammobusie przy użyciu nowoczesnego - cyfrowego mammografu, pozwalającego na uzyskanie najwyższej jakości obrazu przy zastosowaniu bardzo niskiej dawki promieniowania. Opis zdjęć dokonywany jest przez minimum dwóch lekarzy z Centrum Onkologii w Gliwicach - specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. W przypadku wykrycia zmian w obrębie piersi, pacjentka ma zapewnioną bezpłatną opiekę i dalsze niezbędne badania w gliwickiej placówce. W ostatnich latach odbyło się w Gminie Świerklany kilkanaście bezpłatnych akcji mammograficznych. Mammobus odwiedza nas zwykle dwa – trzy razy w roku. Ostatnia taka akcja miała miejsce pod koniec sierpnia br.

 

Mammobus na parkingu przy ul. Strażackiej w Świerklanach
Previous Next Play Pause
1

Dzięki organizowanym cyklicznie bezpłatnym akcjom mammograficznym mieszkanki naszej gminy mają szansę zadbać o swoje zdrowie.

Współpraca z III sektorem

Realizując zasadę, aby każdy mieszkaniec gminy – starszy czy młodszy, o różnych zainteresowaniach, znalazł coś dla siebie, Gmina wspierała różne przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej, a także kulturalnego rozwoju, pielęgnowania śląskości, itp. Działania, jakie były podejmowane na terenie Gminy Świerklany w latach 2014-2018 miały w szczególności przyczynić się do rozwoju u naszych mieszkańców poczucia przynależności do lokalnej społeczności, jak również pomóc im oraz Gminie w rozwiązywaniu lokalnych problemów. I tak, w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina udzieliła finansowego wsparcia (otwarte konkursy ofert, małe granty) m.in. organizację warsztatów malarskich i Międzynarodowego Pleneru Malarskiego, zajęć dla osób niepełnosprawnych, konkursów wiedzy w różnych dziedzinach, lekcji gry na gitarze, treningów taekwon-do (szczegóły poniżej), zajęć szkółki jeździeckiej, zawodów skata sportowego i wielu innych, jak również wsparła finansowo wyjazd dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym i z problemem alkoholowym na kolonie letnie.
Warto wspomnieć o tym, że Gmina aktywnie wspierała również rozwój sportu na jej terenie – także i tu czynione były i są starania, aby zapewnić mieszkańcom jak najszerszy wachlarz ofert z zakresu sportu (piłka nożna, kolarstwo, siatkówka, sztuki walki, jeździectwo, itd.). Poniżej prezentujemy wykaz kwot dotacji udzielonych w latach 2014-2018 (stan na 31.08.2018 r.):

2014 r. – 136.000,00 zł na pożytek publiczny i 250.000,00 zł na sport
2015 r. – 122.000,00 zł na pożytek publiczny i 267.000,00 zł na sport
2016 r. – 143.000,00 zł na pożytek publiczny i 250.000,00 zł na sport
2017 r. – 153.500,00 zł na pożytek publiczny i 200.000,00 zł na sport
2018 r. – 165.710,00 zł na pożytek publiczny i 215.000,00 zł na sport

Współpraca ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi, to nie tylko przekazywanie im dotacji, ale też promowanie ich działalności (m.in. ogłoszenia o rekrutacji uczestników projektów na stronie internetowej UG, zapowiedzi imprez ogólnodostępnych, relacje z wydarzeń zamieszczane w gminnej gazecie czy w telewizji) oraz informowanie o możliwościach otrzymania dotacji z innych źródeł. W szczególności widać to w przypadku klubów sportowych, które mogły liczyć na Urząd Gminy w zakresie informowania o ogłoszonych konkursach zewnętrznych i ewentualną pomoc przy wypełnieniu wniosków aplikacyjnych. Przykładem może być realizowany pod egidą Ministerstwa Sportu w latach 2016-2018, Program KLUB ukierunkowany na wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. W ramach tegoż programu dotacje otrzymał między innymi LKS „Forteca” Świerklany (10 tys. zł w 2016 roku i tyle samo w 2017 r.) i LKS „Orzeł” Jankowice – 10 tys. zł w 2018 r.

 

Dzieci grające w piłkę nożną
Previous Next Play Pause
1

Zajęcia Taekwon-do

Cieszą się starsi i młodsi amatorzy wschodnich sztuk walki, dla których z gminnego budżetu od kilku już lat organizowane są zajęcia w sali gimnastycznej SP nr 2 w Świerklanach. Nauką podstawowych chwytów zainteresowane są w szczególności dzieci, dla których zajęcia taekwon-do stanowią ciekawą alternatywę spędzania wolnego czasu, uczą samodyscypliny i pozwalają rozładować emocje. Udział w tych zajęciach, podobnie jak w warsztatach fotograficznych czy w kursie samoobrony, jest dla mieszkańców gminy całkowicie bezpłatny.

Zawody w Taekwon-do
Previous Next Play Pause
1

Kolonie profilaktyczno-terapeutyczne

Każdego roku Gmina Świerklany ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację kolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla ok. 80 dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym. Zadanie to zlecane jest parafiom ze Świerklan i Jankowic, które przy współpracy z pedagogami szkolnymi i przedstawicielami lokalnego środowiska rekrutują grupy uczestników.
W programie letniego wypoczynku są wycieczki krajoznawcze, zawody sportowe i wiele innych atrakcji, jak również realizowany jest program profilaktyczny mający na celu nauczenie dzieci właściwych postaw i ukazanie im zagrożeń wynikających ze stosowania używek. Uczestnicy kolonii każdorazowo mają zagwarantowaną opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz opiekę medyczną.

Zdjęcie grupowe uczestników
Zdjęcie grupowe uczestników
Previous Next Play Pause
1 2

Inne przedsięwzięcia współfinansowane z budżetu Gminy Świerklany w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Zawody sportowo-obronne współorganizowane przez Stowarzyszenie TF 13 Scorpion.
Rozgrywki skata, na które zaprasza Sekcja Skata Sportowego LKS „Forteca” Świerklany.
Uczestnicy Międzynarodowego Pleneru Malarskiego organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Edukacji „JAN”.
Previous Next Play Pause
1 2 3

 

Pomagamy strażakom

Mówiąc o III sektorze nie sposób pominąć tematu współpracy Gminy Świerklany z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych. Polega ona nie tylko na doposażaniu OSP w sprzęt pozyskany ze środków zewnętrznych, o czym była mowa, ale także zakupiony w ramach gminnego budżetu. Tak było pod koniec 2015 roku, kiedy to OSP Jankowice wzbogaciła się o nowy pojazd marki Renault Master, a kilka miesięcy później do jednostki trafił sprzęt do ratownictwa drogowego – pompa hydrauliczna. To oczywiście nie wszystko – przekazywane z gminnego budżetu dotacje posłużyły między innymi na doposażenie jankowicką i świerklańską OSP w mundury strażackie oraz inny sprzęt wykorzystywany przez strażaków-ochotników podczas akcji – przyczepę transportową, drabinę, węże strażackie, piłę do cięcia betonu czy latarki.
Oprócz tego Gmina pokrywa koszty udziału strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku, płaci za paliwo, jak również zatrudnia kierowców-mechaników, którzy dbają o użyczone strażom pojazdy i sprzęt gaśniczy, utrzymując je w gotowości bojowej. Nie można przy tym zapomnieć o aktywnym udziale naszych strażaków w życiu społecznym mieszkańców - zabezpieczanie imprez środowiskowych, prowadzenie pogadanek i konkursów dla dzieci, reprezentowanie nas podczas zawodów, itd. Jak widać, współpraca ta przynosi obopólne korzyści.

 

Strażacy na nowym wozem strażackim na tle OSP w Jankowicach
Renault Master- wóz strażacki
Previous Next Play Pause
1 2

Przedstawiciele OSP Jankowice wraz z nowym nabytkiem – samochodem Renault Master.

 

Turnieje o Puchar Wójta Gminy Świerklany

Ponad tysiąc osób z terenu gminy i okolic wzięło do tej pory udział w turniejach sportowych odbywających się pod honorowym patronatem władz gminy. Rozgrywki organizowane są cyklicznie (co 1-2 miesiące), przy wykorzystaniu gminnych obiektów – szkolnych sal gimnastycznych, boisk LKS „Fortecy” Świerklany czy sali GOKiR-u.
I tak, w ciągu ostatnich kilku lat odbyło się kilka edycji turniejów: piłki nożnej, tenisa stołowego i siatkówki, a także zawodów kolarskich, biegów przełajowych czy rozgrywek szachowych. Każdorazowo uczestnicy zawodów mają zagwarantowany poczęstunek, ubezpieczenie i pomoc medyczną, zaś zwycięzcy mogą liczyć na atrakcyjne nagrody. Do tej pory odbyło się ponad 20 imprez sportowych o puchar Wójta Gminy Świerklany. Jak widać, w naszej gminie przywiązuje się dużą wagę do rozwoju aktywności fizycznej dzieci, młodzieży oraz starszych mieszkańców - stworzenia im możliwości udziału w różnych dyscyplinach sportowych, zgodnie z ich zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przy okazji turniejów o Puchar Wójta Gminy Świerklany warto wspomnieć o tym, że kilka lat temu władze gminy zapoczątkowały miłą tradycję nagradzania młodych sportowców i gratulowania im osiąganych sukcesów. Wizytom, które mają miejsce w domach rodzinnych uczniów, bądź w Urzędzie Gminy Świerklany towarzyszą upominki i pamiątkowe zdjęcie.

 

Rozgrywki sportowe pod patronatem władz gminy

Organizowane co roku rozgrywki      szachowe.
Najmłodsi laureaci wyścigu                           rowerowego
Turniej tenisa stołowego.
Nagrodzone zdolne zawodniczki.
Nagrodzone zdolne zawodniczki.
Piłka nożna dla gimnazjalistów
Nordic walking - maj 2016 r.
Wyścig rowerowy MTB w 2018 r.
Młodzi zdolni sportowcy z wizytą w Urzędzie Gminy.
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Świerklany

Tradycją w naszej gminie stało się organizowanie turniejów strażackich, które mają za zadanie wyłonić najlepszą drużynę OSP w powiecie. Co roku w maju odwiedzają nas drużyny z miejscowości powiatu rybnickiego, a ostatnio także z zaprzyjaźnionej czeskiej jednostki Vetrkovice, które walczą o puchar wójta gminy, wykazując się sprawnością i tężyzną fizyczną. Przeciąganie liny, strącanie słupków na czas czy bieg przez przeszkody – to tylko niektóre z konkurencji. Tak się składa, że od wielu już lat puchar pozostaje w naszej gminie, zdobywany przez OSP Świerklany czy OSP Jankowice.

Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Świerklany
Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Świerklany
Previous Next Play Pause
1 2
 

Współpraca z gminnymi OSP i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, to także przeprowadzanie corocznych eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Młodzież zapobiega pożarom”.

Turnieju Wiedzy Pożarniczej
Previous Next Play Pause
1

Odbywające się co roku eliminacje do turnieju wiedzy pożarniczej mają za zadanie wyłonić naszych młodzieżowych reprezentantów na szczebel powiatowy.

Mieszkańcy – jesteście dla nas ważni!

Wiele się dzieje w naszej gminie w sferze społecznej. Świadczą o tym obchodzone wspólnie jubileusze działających na jej terenie organizacji (kół gospodyń wiejskich, pszczelarzy i wielu innych), jubileusz Złotych Godów par małżeńskich, jak również odbywające się cyklicznie zawody sportowo-pożarnicze, konkursy z udziałem dzieci w szkołach, wspólne kolędowanie, odwiedzanie przez władze gminy starszych mieszkańców, itp. Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane z inicjatywy wójta gminy Tomasza Pieczki, jarmarki świąteczne – bożonarodzeniowy i wielkanocny, przygotowywane przy współpracy z GOKiR-em i lokalnymi kołami gospodyń wiejskich. To również organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji wspólnie z Urzędem Gminy Świerklany, cyklicznie imprezy kulturalne – festyny, wernisaże, zawody sportowe czy dożynki. O wszystkich wydarzeniach z udziałem mieszkańców można przeczytać w gminnej gazecie Kurier Gminy Świerklany i na stronie internetowej www.swierklany.pl, jak również zobaczyć na antenie Telewizji TVT.

 

Lokalne uroczystości – jubileusze, wydarzenia rocznicowe, obchody
Wójt Gminy przekazujący mieszkance gratulacje z okazji rocznicy
Trzech salutujących strażaków w galowych mundurach
Dożynki powiatowe
Wójt i jubilaci podczas złotych godów
Jarmark Wielkanocny
Goście podczas wernisażu w Galerii
Goście podczas wernisażu w Galerii
Rozgrywki piłki nożnej
Pokaz szturmu jednostek policyjnych
Grupa dzieci podczas uroczystości szkolnych
Władze gminy wraz z mieszkańcami oraz księdzem oddają hołd
Nastolatki w strojach ludowych
Dzieci w ludowych strojach podczas dnia edukacji narodowej
Strażacy w galowych mundurach
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14