Informuję, iż w dniu 28 stycznia 2021r. o godz. 1500 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Świerklany.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 17.12.2020r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2021-2025.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 203/XXX/20 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do przyjętego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Świerklany na lata 2016-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Świerklany na 2021 rok.
 10. Informacja Wójta Gminy Świerklany dotycząca renty planistycznej o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach w roku 2020.
 11. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie sesji.

 

      Przewodniczący
Rady Gminy Świerklany
     Anna Kula-Piecha