Informuję, iż w dniu 25 listopada 2021r. o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Świerklany.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28.10.2021r.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej z dnia 05.11.2021r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2021-2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 203/XXX/20 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zastosowanych zwolnień na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Świerklany.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świerklany w roku szkolnym 2020/2021.
 18. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Świerklany
Anna Kula-Piecha