Wójt Gminy

Tomasz Pieczka

 

Wójt Gminy Świerklany


ul. Kościelna 85, I piętro, pok. nr 1.06,
44-266 Świerklany
32 4327 502
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do zakresu działania wójta gminy należy w szczególności:

 • kierowanie Urzędem i bieżącymi sprawami gminy,
 • reprezentowanie gminy i Urzędu na zewnątrz,
 • wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • upoważnienie zastępcy i pracowników Urzędu do załatwiana spraw w jego imieniu,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Urzędu,
 • koordynowanie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i poza samorządowymi,
 • koordynowanie współdziałania organów gminy z jednostkami pomocniczymi gminy,
 • sprawowanie nadzoru nad:
  • Samodzielnym stanowiskiem ds. obrony cywilnej,
  • Biurem Obsługi Prawnej Urzędu,
  • Urzędem Stanu Cywilnego,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa. 

 

Zastępca Wójta Gminy

Henryk Mincer

Zastępca Wójta Gminy Świerklany


ul. Kościelna 85, I piętro, pok. nr 1.06,
44-266 Świerklany
32 4327 503
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Do zakresu działania Zastępcy Wójta gminy należy w szczególności:

 • Nadzór nad samodzielnymi stanowiskami.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, a w szczególności wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach wynikających z prawa działalności gospodarczej.
 • Podczas nieobecności Wójta składanie jednoosobowo oświadczeń woli we wszystkich sprawach z zakresu sprawowania zarządu mieniem Gminy.
 • Podczas nieobecności Wójta wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Gminy.
 • Rozwiązywanie problemów społecznych na terenie Gminy (np.: bezrobocie, narkomania itp.).
 • Załatwianie spraw Gminy i Urzędu na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy.
 • Promocja Gminy Świerklany.
 • Nadzorowanie właściwego rozpatrywania skarg, wniosków i interpelacji wpływających do Urzędu Gminy.
 • Nadzorowanie właściwego funkcjonowania komunikacji na terenie Gminy Świerklany.
 • Załatwianie spraw związanych z interpelacjami Radnych i wnioskami Komisji Stałych Rady Gminy.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
 • Współpraca z wydawnictwem w sprawie wydawania „Kuriera Gminy Świerklany”.
 • sprawowanie nadzoru nad:
  • Referatem Inwestycji i Zamówień Publicznych,
  • Referatem Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska,
  • Referatem Drogownictwa i Utrzymania Terenów Gminnych
  • Samodzielnym stanowiskiem ds. obsługi komisji Rady Gminy i przedsiębiorczości,
  • Samodzielnym stanowiskiem ds. Obsługi Rady Gminy i Sekretariatu Wójta

 

Sekretarz Gminy

Małgorzata Dudek

Sekretarz gminy

ul. Kościelna 85, II piętro, pok. nr 2.16
44-266 Świerklany
32 4327 525
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do zakresu działania sekretarza gminy należy w szczególności:

 • dbanie o sprawne funkcjonowanie Urzędu w zakresie prawidłowej obsługi stron ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez komórki organizacyjne Urzędu wymogów i zasad zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego,
 • prowadzenie spraw gminy w imieniu wójta gminy na podstawie jego upoważnienia,
 • nadzorowanie archiwizowania akt Urzędu,
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Rady Gminy, wyborami Prezydenta RP,
 • sprawowanie nadzoru nad:
  • Referatem Spraw Obywatelskich i Ogólnych,
  • Referat Rozwoju i Promocji Gminy
  • Pionem informatycznym,
  • pracownikami obsługi,
  • zapewnienie sprawnej realizacji szczególnych zadań Urzędu nierozdzielnych do kompetencji referatów i samodzielnych stanowisk.


Skarbnik Gminy

Anna Stępień

Skarbnik Gminy Świerklany

 

ul. Kościelna 85, II piętro, pok. nr 2.07,
44-266 Świerklany
32 4327 505

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do zakresu działania skarbnika gminy należy w szczególności:

 • zapewnienie prawidłowego wykonywania budżetu oraz wpływów i środków pozabudżetowych,
 • czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
 • czuwanie nad zgodnością gospodarki finansowej gminy z przepisami,
 • przeprowadzanie kontroli finansowych w jednostkach podległych i zakładach budżetowych wykonujących budżet gminy,
 • dysponowanie środkami funduszy celowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
 • czuwanie nad majątkiem gminy i jego bieżącą ewidencją,
 • sporządzanie i przedkładanie wójtowi gminy okresowych analiz stanu realizacji budżetu gminy,
 • informowanie wójta gminy o zagrożeniach i nieprawidłowościach związanych z realizacją budżetu gminy,
 • sprawowanie nadzoru nad pracą Referatu Finansowego

 

                    PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW PRZEZ WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY I ZASTĘPCĘ WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY 

                odbywa się w każdy czwartek w godz. 16.00-17.00 - budynek Urzędu Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany