WÓJT GMINY ŚWIERKLANY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINIE ŚWIERKLANY

Miejsce pracy: Urząd Gminy Świerklany, 44-266 Świerklany ul. Kościelna 85.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

  Informuję, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 2. Zakres zadań:
  1. Prowadzenie spraw dotyczących nakazywanie przyłączenia budynku do kanalizacji oraz ustalanie opłat za przyjęcie obowiązku wywozu nieczystości ciekłych z posesji.
  2. Prowadzenie nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi w tym nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne i nieczystości  ciekłe od właścicieli nieruchomości.
  3. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  4. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wpis do rejestru działalności regulowane w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  5. Prowadzenie i przygotowanie spraw dotyczących wydawania zezwoleń w zakresie:
   1. prowadzenia działalności polegającej na opróżnieniu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych.
   2. ochrony  przed bezdomnymi zwierzętami,
   3. prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
  6. Prowadzenie ewidencji:
   1. zbiorników bezodpływowych,
   2. przydomowych oczyszczalni ścieków,
   3. umów na wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  7. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku, w szczególności przepisów ustawy i regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
  8. Przyjmowanie deklaracji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich weryfikacja oraz wymiar opłat ustalonych niezgodnie z przepisami prawa i stanem faktycznym.
  9. Prowadzenie postępowań i przygotowanie decyzji w sprawach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uiszczonych w terminie.
  10. Przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań od przedsiębiorców, dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.
  11. Sporządzanie sprawozdań dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w tym sprawozdań dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
  12. Przygotowanie i podejmowanie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
  13. Czuwanie nad udostępnieniem na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji związanych z prowadzonym zakresem zadań, których udostępnienie wymagane jest przepisami prawa oraz nad aktualnością informacji dotyczących organizacji systemu gospodarowania odpadami zmieszanymi na w/w stronie internetowej.
  14. Przygotowanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami.
  15. Prowadzenie spraw związanych z nakazywaniem usunięcia odpadów składowanych lub magazynowanych w miejscach na ten cel nie przeznaczonych.
  16. Prowadzenie spraw w gospodarce odpadami nie wymienionych wyżej, związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i utrzymaniem porządku i czystości w szczególności wynikających z obowiązujących przepisów prawa miejscowego, dotyczącego odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
  17. Koordynowanie i czuwanie nad realizacją działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt  oraz zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt.
  18. Prowadzenie spraw związanych z czasowym oddaniem zwierząt.
  19. Współpraca merytoryczna z Referatem inwestycji i zamówień publicznych w zakresie zamówień publicznych związanych z prowadzeniem powierzonych zadań.
  20. Przygotowanie projektów aktów prawa miejscowego tematycznie związanych z powierzonymi zadaniami.
  21. Nadzorowanie funkcjonowania PSZOK oraz uzgodnienia z pracownikami PSZOK bieżących spraw związanych z przyjmowaniem odpadów.
  22. Pełnienie funkcji Kierownika Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Jankowicach  (GSOK) i prowadzenie w związku z tym:
   • spraw organizacyjno-technicznych na GSOK.
   • wymaganej dokumentacji w tym związanej z odpadami wykorzystywanymi do  rekultywacji GSOK, ewidencji, rejestrów i sprawozdań.
   • spraw i dokumentów związanych z zamknięciem i rekultywacją GSOK.

 3. Wymagania niezbędne kandydata:
  1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
  2. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  3. Posiadanie wykształcenia wyższego.
  4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.
  6. Znajomość przepisów:  ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych, ustawa o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o odpadach, ustawa prawo ochrony  środowiska, ustawa o ochronie zwierząt.
  7. Co najmniej 2-letnie doświadczenie  pracy w  administracji samorządowej lub państwowej
  8. Znajomość problematyki gospodarowania odpadami komunalnymi.
  9. Umiejętność posługiwania się aplikacjami internetowymi.

 4. Wymagania dodatkowe kandydata:
  1. Wiedza na temat elektronicznego obiegu dokumentów (SEKAP) oraz platformy usług  elektronicznych (PEUP)

 5. Wymagane  dokumenty składane przez kandydata:
  1. Podanie
  2. List motywacyjny
  3. Życiorys – curriculum vitae.
  4. Dokumenty poświadczające staż pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu).
  5. Kserokopie dyplomów potwierdzające wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach.
  6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
  7. Oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim.
  8. Oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie.
  9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w celu realizacji procedury naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  10. Kwestionariusz osobowy ( do pobrania)

 6. Warunki pracy na danym stanowisku:
  • pełny wymiar czasu pracy,
  • miejsce pracy – Urząd Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany,
  • praca w budynku,
  • praca przy komputerze,

 7. Informacje dodatkowe:
  1. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie  o niekaralności, które zostanie dołączone do jego akt osobowych.
  2. Z wyłonionym kandydatem zostanie najpierw zawarta umowa na czas określony nieprzekraczający 6 miesięcy.

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do dnia  13 września  2021 roku w kancelarii Urzędu Gminy w Świerklanach (pok. nr 09) Świerklany ul. Kościelna 85 osobiście lub drogą pocztową. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór do pracy na stanowisko podinspektora ds. utrzymania czystości i porządku w Gminie.”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja  o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świerklany. Dokumenty naboru osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole jako  5 najlepszych kandydatów, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dokumenty naboru pozostałych osób, które nie zakwalifikowały się  mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych. Jeśli przez okres 3 miesięcy osoba zainteresowana nie zgłosi się po odbiór dokumentów, dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Świerklany.
Pracownikiem do kontaktów z kandydatami jest  Pani Małgorzata Dudek - tel. (032) 4327525.

 

Data publikacji:  31 sierpnia 2021 r.

Tomasz Pieczka

(-) Wójt Gminy Świerklany

Dodany: środa, 19 maj 2021 19:13
Wielkość: 178.01 KB