WÓJT GMINY ŚWIERKLANY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH INWESTYCYJNYCH

 1. Miejsce pracy: Urząd Gminy Świerklany, 44-266 Świerklany ul. Kościelna 85.
 2. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce: Informuję, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
 3. Zakres zadań w zakresie spraw dotyczących pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych
  1. Współpraca przy przygotowaniu budżetu gminy w zakresie współfinansowania projektów twardych-inwestycyjnych, i miękkich realizowanych przy udziale środków zewnętrznych.
  2. Wyszukiwanie oraz prowadzenie bazy danych o programach pomocowych krajowych i zagranicznych dotyczących projektów inwestycyjnych, dotacjach i pożyczkach.
  3. Prowadzenie prac nad przygotowaniem wniosków aplikacyjnych o pozyskanie środków pomocowych w zakresie projektów inwestycyjnych, w tym ich opracowywanie.
  4. Realizacja projektów związanych z wykorzystaniem środków i programów pomocowych z zakresu projektów inwestycyjnych, w tym rozliczanie i przygotowywanie wniosków o płatność.
  5. Monitorowanie realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
  6. Koordynowanie prac związanych z podpisaniem umów o dofinansowanie, pożyczki, itp.
  7. Opracowywanie informacji dotyczących tematu pozyskiwania środków zewnętrznych na potrzeby Wójta Gminy i mediów.
  8. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z instytucjami dysponującymi środkami finansowymi przeznaczonymi na aktywizację gminy.
  9. Współpraca z referatami urzędu i samodzielnymi stanowiskami oraz z zakładami i jednostkami podległymi Gminie w zakresie identyfikowania inwestycji i działań przeznaczonych do współfinansowania ze środków finansowych pomocowych.
  10. Współpraca z pracownikami merytorycznymi komórek związanych z techniczną realizacją zadań oraz informowanie tych pracownikówo wymaganiach stawianych przez instytucje udzielające pomocy finansowejmających wpływ na przygotowanie oraz o zmianach dokumentów tj. SIWZ,protokoły odbioru, opisy faktur, itp.
  11. Udział w szkoleniach, warsztatach oraz innych spotkaniach dotyczących możliwości pozyskania środków pomocowych i realizacji działań z ich udziałem.
  12. Wykonywanie innych czynności nieujętych w ww. zakresie obowiązków, a związanych z realizacją konkretnych działań w ramach projektów inwestycyjnych.
 4. Wymagania niezbędne kandydata:
  1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
  2. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  3. Posiadanie wykształcenia co najmniej średniego.
  4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.
  6. Znajomość przepisów: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych, ustawa o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego.
  7. Znajomość Programów Operacyjnych na lata 2021-2027 dla województwa śląskiego.
  8. Znajomość Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030”.
  9. Co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w zakresie pozyskiwania lub realizacji projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych w obszarze: koordynacja, promocja, monitoring lub ewaluacja.
  10. Znajomość problematyki pozyskiwania funduszy pomocowych.
  11. Umiejętność posługiwania się aplikacjami internetowymi.
  12. Podstawowa znajomość języka angielskiego.
 5. Wymagania dodatkowe kandydata:
  1. Wiedza na temat elektronicznego obiegu dokumentów oraz platformy usług elektronicznych (PEUP)
 6. Wymagane dokumenty składane przez kandydata:
  1. Podanie
  2. List motywacyjny
  3. Życiorys – curriculum vitae.
  4. Dokumenty poświadczające staż pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu).
  5. Kserokopie dyplomów potwierdzające wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach.
  6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
  7. Oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim.
  8. Oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie.
  9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w celu realizacji procedury naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  10. Kwestionariusz osobowy ( do pobrania) .
 7. Warunki pracy na danym stanowisku: pełny wymiar czasu pracy
  • miejsce pracy – Urząd Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany
  • praca w budynku,
  • praca przy komputerze,
 8. Informacje dodatkowe:
  1. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności, które zostanie dołączone do jego akt osobowych.
  2. Z wyłonionym kandydatem zostanie najpierw zawarta umowa na czas określony nieprzekraczający 6 miesięcy.

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do dnia 05 października 2021 roku w kancelarii Urzędu Gminy w Świerklanach (pok. nr 09) Świerklany ul. Kościelna 85 osobiście lub drogą pocztową. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór do pracy na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych inwestycyjnych”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świerklany. Dokumenty naboru osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole jako
5 najlepszych kandydatów, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dokumenty naboru pozostałych osób, które nie zakwalifikowały się mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych. Jeśli przez okres 3 miesięcy osoba zainteresowana nie zgłosi się po odbiór dokumentów, dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Świerklany. Pracownikiem do kontaktów z kandydatami jest Pani Małgorzata Dudek - tel. (032) 4327525

Data publikacji: 24 września 2021 r.

Tomasz Pieczka

(-) Wójt Gminy Świerklany

 

Dodany: środa, 19 maj 2021 19:13
Wielkość: 178.01 KB