WÓJT GMINY ŚWIERKLANY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. OBRONY CYWILNEJ
Miejsce pracy: Urząd Gminy Świerklany, 44-266 Świerklany ul. Kościelna 85.
I. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Informuję, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
II. Zakres zadań:
1. Planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej.
2. Przygotowanie i koordynowanie działaniami formacji obrony cywilnej.
3. Przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania.
4. Opracowanie planu obrony cywilnej gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej zakładów pracy położonych na terenie gminy.
5.Organizowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej, a także szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony.
6. Kierowanie przygotowaniem ewakuacji ludności.
7. Kierowanie i koordynowanie akcjami ratunkowymi.
8. Dokonywanie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań.
9. Planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej.
10. Planowanie i zaopatrywanie w sprzęt i środki, a także właściwe przechowywanie konserwacja i eksploatacja sprzętu oraz środków obrony cywilnej.
11. Koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożenia środowiska.
12. Terminowe składanie sprawozdań (meldunków).
13. Wykonywanie wszelkich innych zadań związanych z obroną cywilną.
14. Zapewnienie efektywności, ciągłości i terminowości działania podczas podwyższania gotowości obronnej państwa.
15. Wykonywanie zadań obronnych, w tym ich uruchamianie oraz rozwijanie struktur i systemów tworzonych na potrzeby ich realizacji, a także ciągłość działania organów i ich struktur wykonawczych.
16. Bezpieczeństwo wykonywania zadań obronnych, w tym ochrona, gromadzenie i przesyłanie informacji oraz wykonywanie dokumentów.
17. Przygotowanie projektów podziału zadań obronnych wykonywanych w czasie pokoju oraz związanych z tym zakresów czynności, a także zmian w strukturze podziału zadań obronnych na podległe i nadzorowane komórki i jednostki organizacyjne podczas podwyższania gotowości obronnej państwa.
18. Podział zadań obronnych, a także ustalanie organu wiodącego i organów współuczestniczących w wykonywaniu tych zadań, stosownie do ich możliwości wykonawczych.
19. Określenie procedur wykonywania zadań obronnych.
20. Uzgadnianie i akceptowanie planów i harmonogramów wykonywania zadań obronnych.
21. Określenie priorytetów wykonywania zadań obronnych.
22. Prowadzenie prac dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych.
23. Przygotowania łączności na potrzeby kierowania bezpieczeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem podwyższenia gotowości obronnej w powiecie, gromadzenie. analizowanie i opracowywanie informacji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych.
24. Tworzenie systemów organizacyjnych i technicznych na potrzeby informowania, ostrzegania i powiadamiania o zdarzeniach i podjętych decyzjach dotyczących systemu obronnego.
25. Ustalanie priorytetów w zakresie przekazywania informacji i decyzji.
26. Ustalanie procedur przekazywania informacji i decyzji na potrzeby wykonywania zadań obronnych.
27 Planowanie i realizacja szkoleń obronnych.
28.Przygotowywanie i prowadzenie spraw z zakresu dostarczania kart powołania w ramach „akcji kurierskiej”.
29. Reagowanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej.
30. Prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych w tutejszym Urzędzie zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.
31. Prowadzenie spraw ppoż.
III. Wymagania niezbędne kandydata:
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
2. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Posiadanie wykształcenia co najmniej średniego.
4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku.
6.Znajomość przepisów: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych, ustawa o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o ochronie informacji niejawnych, ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa o zarządzaniu kryzysowym.
7. Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe.
8. Znajomość problematyki obrony cywilnej ,ochrony informacji niejawnych.
9. Umiejętność posługiwania się aplikacjami internetowymi.
IV. Wymagania dodatkowe kandydata:
1. Wiedza na temat elektronicznego obiegu dokumentów oraz platformy usług elektronicznych.
2. Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.
V. Wymagane dokumenty składane przez kandydata:
1. Podanie.
2. List motywacyjny.
3. Życiorys – curriculum vitae.
4. Dokumenty poświadczające staż pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu).
5. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach.
6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
8. Oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie.
9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w celu realizacji procedury naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
10. Kwestionariusz osobowy (do pobrania).
VI. Warunki pracy na danym stanowisku:
1. Wymiar czasu pracy – ½ etatu.
2. Miejsce pracy – Urząd Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany.
3. Praca w budynku.
4. Praca przy komputerze,
VII. Informacje dodatkowe:
1. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności, które zostanie dołączone do jego akt osobowych.
2. Z wyłonionym kandydatem zostanie najpierw zawarta umowa na czas określony nieprzekraczający 6 miesięcy.
Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do dnia 20 października 2021 roku w kancelarii Urzędu Gminy w Świerklanach (pok. nr 09) Świerklany ul. Kościelna 85, osobiście lub drogą pocztową. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór do pracy na stanowisko podinspektora ds. obrony cywilnej.” Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świerklany. Dokumenty naboru osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, jako 5 najlepszych kandydatów, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dokumenty naboru pozostałych osób, które nie zakwalifikowały się mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych. Jeśli przez okres 3 miesięcy osoba zainteresowana nie zgłosi się po odbiór dokumentów, dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Świerklany.
Pracownikiem do kontaktów z kandydatami jest Pani Małgorzata Dudek - tel. (032) 4327525.
Data publikacji: 8 października 2021 r.

 

Data publikacji: 08 października 2021 r.

Tomasz Pieczka

(-) Wójt Gminy Świerklany

 

Dodany: środa, 19 maj 2021 19:13
Wielkość: 178.01 KB

Dodany: piątek, 08 październik 2021 11:57
Wielkość: 478.7 KB