1. Miejsce pracy: Urząd Gminy Świerklany, 44-266 Świerklany ul. Kościelna 85.
 2. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

  Informuję, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 3. Zakres zadań:
 1. Dokonywanie zakupu sprzętu komputerowego, teletransmisyjnego, telekomunikacyjnego, kserograficznego oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych.
 2. Zapewnienie sprawności działania sprzętu teleinformatycznego.
 3. Zapewnienie sprawności działania kserokopiarek.
 4. Zapewnienie sprawności działania centrali telefonicznej Urzędu Gminy oraz urządzeń do rejestracji i taksacji rozmów.
 5. Przygotowanie raportów z systemów taksacji rozmów telefonicznych.
 6. Zapewnienie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego:
  1. ochrona antywirusowa,
  2. nadawanie uprawnień dostępu do danych i informacji,
  3. kopie bezpieczeństwa danych,
  4. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych.
 7. Prowadzenie dziennika sprawności sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 8. Prowadzenie kart przeglądu, konserwacji i napraw drukarek, komputerów i kserokopiarek.
 9. Bieżąca pomoc pracownikom Urzędu w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 10. Prowadzenie indywidualnych szkoleń w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, oprogramowania systemowego i biurowego.
 11. Gospodarowanie sprzętem komputerowym tj.
  1. wyposażenie biur w komputery, drukarki i inny sprzęt komputerowy
  2. wnioskowanie o likwidację wyeksploatowanego i niesprawnego sprzętu komputerowego,
  3. realizacja prac związanych z utylizacją sprzętu elektronicznego,
  4. przekazanie wycofanego z użytku sprzętu komputerowego jednostkom organizacyjnym Gminy,
  5. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, aktualizacja zmian użytkowania sprzętu
 12. Prowadzenie strony internetowej Gminy Świerklany.
 13. Prowadzenie całości spraw związanych z Biuletynem Informacji Publicznej.
 14. Pełnienie obowiązków administratora systemu i sieci teleinformatycznych w oparciu o ustawę o ochronie informacji niejawnych.
 15. Czuwanie nad właściwym wykorzystaniem informatyki w Urzędzie Gminy zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 16. Prowadzenie całości spraw związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem programu SEKAP, EZD, E-PUAP oraz podpisu elektronicznego.
 17. Administrowanie serwerami i sieciami w jednostkach.
 18. Prowadzenie spraw związanych z administracją informatycznej sieci wewnętrznej jednostek organizacyjnych.

Wymagania niezbędne kandydata:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Posiadanie wykształcenia wyższego.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.
 6. Znajomość przepisów: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych, ustawa o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o ochronie danych osobowych.

Wymagania dodatkowe kandydata:

 1. Wiedza na temat elektronicznego obiegu dokumentów (SEKAP) oraz platformy usług elektronicznych (E-PUAP).
 2. Język angielski.

Wymagane dokumenty składane przez kandydata:

 1. Podanie.
 2. Życiorys – curriculum vitae.
 3. Dokumenty poświadczające staż pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu).
 4. Kserokopie dyplomów potwierdzające wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach.
 5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 6. Oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim.
 7. Oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w celu realizacji procedury naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE.
 9. Kwestionariusz osobowy ( do pobrania).

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce pracy – Urząd Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany
 • praca w budynku,
 • praca przy komputerze,

Informacje dodatkowe:

 1. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności, które zostanie dołączone do jego akt osobowych.
 2. Z wyłonionym kandydatem zostanie najpierw zawarta umowa na czas określony nieprzekraczający 6 miesięcy.

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do dnia 26 listopada 2021 roku w kancelarii Urzędu Gminy w Świerklanach- Świerklany ul. Kościelna 85 (pok. nr 09) osobiście lub drogą pocztową. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór do pracy na stanowisko informatyka ”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świerklany. Dokumenty naboru osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole jako 5 najlepszych kandydatów, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dokumenty naboru pozostałych osób, które nie zakwalifikowały się mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych. Jeśli przez okres 3 miesięcy osoba zainteresowana nie zgłosi się po odbiór dokumentów, dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Świerklany. Pracownikiem do kontaktów z kandydatami jest Małgorzata Dudek - tel. (032) 4327525.

Data publikacji: 17 listopada 2021 r.

Dodany: środa, 19 maj 2021 19:13
Wielkość: 178.01 KB

Dodany: środa, 17 listopad 2021 09:08
Wielkość: 97.75 KB