Miejsce pracy: Urząd Gminy Świerklany, 44-266 Świerklany ul. Kościelna 85.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
  Informuję, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 2. Zakres zadań: 
  1. Wykonywanie zadań związanych z zakresem instrukcji kancelaryjnej oraz elektronicznego obiegu dokumentów.
  2. Przyjmowanie i rozdział korespondencji, przesyłek, dokumentów zewnętrznych
   i wewnętrznych na poszczególne komórki organizacyjne Urzędu.
  3. Rejestrowanie w elektronicznym systemie obiegu dokumentów korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Urzędu.
  4. Prowadzenie archiwum zakładowego i archiwizacji dokumentów elektronicznych.
  5. Rejestrowanie i wysyłanie korespondencji i przesyłek.
  6. Aktualizowanie baz danych w Biuletynie Informacji Publicznej we współpracy
   z pionem informatycznym.
  7. Niezwłoczne zamieszczanie na stronie BIP-u informacji o miejscu i terminie zgłoszenia o zamiarze zorganizowania zgromadzeń publicznych.
  8. Stwierdzanie własnoręczności podpisu.
  9. Potwierdzanie zgodności kopii z oryginałem.
  10. Koordynacja przedsięwzięć z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
  11. Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, samorządem lekarskim, pielęgniarek i położnych w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 3. Wymagania niezbędne kandydata:
  1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
  2. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  3. Posiadanie wykształcenia co najmniej średniego.
  4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.
  6. Znajomość przepisów: ustawy o samorządzie gminnym,instrukcji kancelaryjnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego.
  7. Znajomość problematyki archiwum zakładowego oraz elektronicznego obiegu dokumentów.
  8. Umiejętność posługiwania się aplikacjami internetowymi.

 4. Wymagania  dodatkowe kandydata:
  1. Wiedza na temat elektronicznego obiegu dokumentów (Finn 8 SQL) oraz platformy usług  elektronicznych (PEUP)
  2. Doświadczenie pracy w administracji samorządowej lub państwowej.

 5. Wymagane dokumenty składane przez kandydata:
  1. Podanie
  2. Życiorys – curriculum vitae.
  3. Dokumenty poświadczające staż pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu).
  4. Kserokopie dyplomów potwierdzające wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach.
  5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
  6. Oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim.
  7. Oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie.
  8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w celu realizacji procedury naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  9. Kwestionariusz osobowy ( do pobrania)

 6. Warunki pracy na danym stanowisku:
  1. Pełny wymiar czasu pracy,
  2. Miejsce pracy – Urząd Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany.
  3. Praca w budynku.
  4. Praca przy komputerze.

 7. Informacje dodatkowe:
  1. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności, które zostanie dołączone do jego akt osobowych.
  2. Z wyłonionym kandydatem zostanie najpierw zawarta umowa na czas określony nieprzekraczający 6 miesięcy.

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do dnia 14 stycznia 2022 roku w kancelarii Urzędu Gminy w Świerklanach (pok. nr 09) Świerklany ul. Kościelna 85 osobiście lub drogą pocztową. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór do pracy na stanowisko referenta ds. archiwum i kancelarii”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świerklany. Dokumenty naboru osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole jako 5 najlepszych kandydatów, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dokumenty naboru pozostałych osób, które nie zakwalifikowały się mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych. Jeśli przez okres 3 miesięcy osoba zainteresowana nie zgłosi się po odbiór dokumentów, dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Świerklany.
Pracownikiem do kontaktów z kandydatami jest Pani Małgorzata Dudek - tel. (032) 4327525.

Data publikacji: 28 grudnia 2021 r.

 

Dodany: środa, 19 maj 2021 19:13
Wielkość: 178.01 KB

Dodany: wtorek, 28 grudzień 2021 14:24
Wielkość: 64.94 KB