Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku ogłasza nabór wniosków o udzielenie ze środków Funduszu Pracy jednokrotnej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy na podstawie § 7a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 371 z późn. zm.).

Mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca mogą składać wnioski wyłącznie w formie elektronicznej do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę od 1 stycznia 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r.

Dotacja może być udzielona do wysokości 5000 zł. Pomoc finansową będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z. O dotację będą mogli  ubiegać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, których przychód z ww. działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub w listopadzie 2021 r. Dotacji nie będzie można udzielić jeżeli mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.
Wniosek w postaci elektronicznej należy składać wyłącznie poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Wnioski złożone w wersji papierowej oraz  wnioski złożone przed dniem ogłoszenia naboru nie będą rozpatrywane.

Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z zasadami udzielenia dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców oraz sprawdzić czy dokumentacja zawiera wszystkie wymagane załączniki. W szczególności należy zwrócić uwagę na wpisanie we wniosku prawidłowej nazwy podmiotu.

Niezbędne dokumenty, w tym wzór umowy dostępne są na stronie: praca.gov.pl w zakładce Tarcza Antykryzysowa.

Wnioski wymagające wyjaśnienia lub uzupełnienia będą rozpatrywane po ich skompletowaniu.
W przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika prosimy o dołączenie do wniosku  pełnomocnictwa według wzoru załączonego poniżej.
Informacje w sprawie naboru wniosków udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku pod numerami telefonów: 32 42 260 95 wew. 231, 232, 234, 238, 239, 241.

 

Dodany: poniedziałek, 03 styczeń 2022 14:25
Wielkość: 13.47 KB

Dodany: poniedziałek, 03 styczeń 2022 14:26
Wielkość: 106.61 KB

Dodany: poniedziałek, 03 styczeń 2022 14:28
Wielkość: 164.65 KB