Logo Gminy Świerklany

Program „50 kW na start” - pomoc dla przedsiębiorców

Informujemy o ogłoszonym przez WFOŚiGW w Katowicach naborze wniosków w ramach programu wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii, skierowanego do przedsiębiorców. Chodzi o zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy do 50 kW, na co można pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Szczegółowe informacje poniżej.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na zabudowie z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorców.

Beneficjentami środków są przedsiębiorstwa zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:

w formie nieumarzalnej pożyczki i dotacji:

- nieumarzalna pożyczka w wysokości 70% udzielonego dofinasowania, oprocentowana 0,8 s.r.w., lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym,

- dotacja do 30% udzielonego dofinansowania.

Warunkiem udzielenia przez Fundusz dofinansowania w formie dotacji do 30% jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki.

w formie dotacji do 15% kosztów kwalifikowanych zadania.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach.

Nabory wniosków odbędą się w terminach 15.04.2024 r. – 14.06.2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naborów w przypadku wyczerpania alokacji środków przewidzianych w Programie.

Kwota alokacji środków w Programie wynosi:

- w formie dotacji: 5.000.000 zł,

- w formie pożyczki: bez ograniczeń.

Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

 

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie https://www.wfosigw.katowice.pl/program-50-kw-na-start-wspierajacy-przedsiewziecia-z-zakresu-odnawialnych-zrodel-energii.html

Kontakt z Zespołem Ochrony Atmosfery: Tel. 32 60 32 222; 32 72 71 406; 32 60 32 304; 32 60 32 232; 32 60 32 258; 32 60 32 244; 32 72 27 741; 32 60 32 350. 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności