Logo Gminy Świerklany
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy Świerklany zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.swierklany.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • Zamieszczane na stronie nowe filmy posiadają napisy dla osób głuchych i niedosłyszących. W części filmów przed 2020-09-23 nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych.
 • Nie wszystkie grafiki zamieszczane na stronie Urzędu posiadają opis alternatywny - część z opublikowanych multimediów oraz zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, gdyż mają one charakter promocyjny lub dekoracyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Główna strona internetowa Urzędu Gminy Świerklany jest na etapie dopracowywania – m.in. dodane zostaną dodatkowe funkcje celem udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, jak również utworzona zostanie zakładka gromadząca wszystkie niezbędne dla tych osób informacje.
 • Mapy oraz multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • Treści będące w posiadaniu Gminy Świerklany, które nie zostały przez nią lub na jej rzecz wytworzone albo przez nią nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Gmina nie jest uprawniona.
 • Treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawane od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji.
 • Treści prezentujące zabytki, materiały archiwalne i biblioteczne, których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów.
 • Treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo inne niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony, będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie usunąć niezgodność lub ograniczenie. Osobą kontaktową jest Barbara Zientek. Kontaktować można się drogą mailową na adres bariera@swierklany.pl także dzwoniąc na numer telefonu 32 432 75 31. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Świerklany zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej swierklany.pl.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • wyróżnienie odnośników.

Skróty klawiaturowe
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, w tym klawisza TAB. Przy użyciu skrótów klawiszowych odpowiednio jest widoczne zaznaczenie elementu. Tekst po powiększeniu przez zastosowanie podstawowych skrótów klawiaturowych (Ctrl+/Ctrl-) do 200% jest dobrze widoczny. Język strony jest prawidłowy - zastosowane nagłówki są zrozumiałe, odwołują się do zamieszczonych treści.

Dostępność architektoniczna

dostepnosc architektoniczna

W budynku swoją siedzibę mają następujące instytucje: Urząd Gminy Świerklany, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - stanowiące jeden duży obszarowo kompleks.

Działają tu następujące instytucje oraz referaty:

 • Parter: Kancelaria Ogólna, Urząd Stanu Cywilnego wraz z salą ślubów, Referat Spraw Obywatelskich, Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Podatków oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
 • I piętro: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, Obsługa Rady Gminy, Sekretariat Wójta Gminy, Sekretarz Gminy, Działalność gospodarcza, Inspektor Ochrony Danych, kasa, biuro Programu „Czyste Powietrze”, sala spotkań Rady Gminy Świerklany.
 • II piętro: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Referat Rozwoju i Promocji Gminy, Referat Księgowości i Finansów, Skarbnik, Biuro Informatyka, Obrona cywilna.

Wejście do budynku możliwe jest z dwóch stron budynku:

 • Wejście od strony ul. Kościelnej – brak dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo (schody).
 • Wejście od strony ul. Kościuszki – dostęp z poziomu chodnika.

W budynku jest winda. Korytarze budynku dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby te mogą również dostać się do wszystkich pomieszczeń w budynku. Szerokość drzwi i wielkość pomieszczeń są odpowiednie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Toalety dla osób poruszających się na wózkach mają wymiary 2,1 m x 3,01 m i spełniają wymagania dostępności. Znajdują się one:

 • Na parterze, w pomieszczeniu nr 0.19 - na lewo od wejścia od strony ul. Kościuszki.
 • Na I piętrze, w pomieszczeniu nr 1.18 - na lewo od wyjścia z windy (w okolicy kasy).
 • Na II piętrze, w pomieszczeniu nr 2.20 - na lewo od wyjścia z windy (w okolicy biur pracowników Referatu Finansów).

Parking dla osób niepełnosprawnych usytuowany jest z obu stron budynku Urzędu Gminy.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych czy też w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma też pętli indukcyjnej.

Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego referatu lub biura (również z psem asystującym) – pomocą służą w tym zakresie pracownicy UG. W przypadku konieczności załatwienia sprawy w referacie/biurze, do których dostęp dla osoby niepełnosprawnej jest utrudniony z powodu ich ulokowania na pierwszej lub drugiej kondygnacji budynku, oprócz drogi elektronicznej istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze w holu, do którego dostęp dla osób niepełnosprawnych jest zapewniony.

W budynku brak jest wykwalifikowanej obsługi osób głuchych, głuchoniemych oraz głuchoniewidomych (dyplomowanych tłumaczy), jednakże Urząd Gminy przeszkolił niektórych pracowników w zakresie podstaw języka migowego.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, jak również w przypadku innych problemów, na przykład z dostępnością architektoniczną, prosimy o kontakt. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848