Logo Gminy Świerklany
Powróć do: Podatki

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach. Czynności te obejmują dokonanie czynności urzędowych, wydanie zaświadczeń, zezwoleń oraz niektórych dokumentów.

Stawki opłaty
Wykaz czynności urzędowych, zaświadczeń i zezwoleń, itd., które podlegają opłacie skarbowej, a także jej stawki i zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.

Formy uiszczenia opłaty skarbowej:

  • przelewem na rachunek bankowy,
  • w kasie urzędu gminy.

Zwrot opłaty
Można otrzymać zwrot opłaty, jeżeli mimo jej zapłacenia nie dokonano czynności urzędowej albo nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Zwrot następuje wyłącznie na wniosek, który składa się do właściwego organu podatkowego tj. Wójta Gminy