Logo Gminy Świerklany
Powróć do: Dla Mieszkańca

Zarządzanie kryzysowe

Lp. Jednostka odpowiedzialna Telefon/Fax Telefon alarmowy
1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku 32 439 58 00 998
2. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku 32 422 10 00  
3. Komenda Miejska Policji w Rybniku 47 85 572 55 997
4. Pogotowie Ratunkowe w Rybniku   999
5. Centrum Powiadamiania Ratunkowego   112
6. Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Rybniku 32 422 40 09  
7. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rybniku 32 422 26 58  
8. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rybniku 32 422 86 32  
9. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Biuro Powiatowe w Rybniku 32 423 99 30  
10. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 32 423 77 71  
11. Gminny Zakład Wodociągów - Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 32 422 96 60 509 296 660
12. Oczyszczalnia ścieków - Sieć wodociągowa 32 422 98 71, 509 296 660 500 284 720, 509 296 660
13. Referat Drogownictwa i Terenów Gminnych Urzędu Gminy Świerklany 32 440 87 38, 32 432 75 11   
14. Bezdomne psy (po godzinach pracy)   697 219 197, 693 161 695
15. Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego w Katowicach 32 207 77 77  
16. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Rybniku 261 124 708  
17. OSP Jankowice   998
18. OSP Świerklany   998
19. Pogotowie Gazowe   992
20. Pogotowie Energetyczne w Gliwicach   991
21. Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego (w godzinach od 7 do 15) 32 422 74 78, 32 422 78 74  
22. Koło łowieckie „Las”: (Leszek Kania) 600 473 74  
23. Koło Łowieckie "Pod Klonem": Grzegorz Świerczyński, Edward Łabuda 505 548 200, 601 188 648  
24. Koło Łowieckie "Gawra": Henryk Skrzyp 502 568 250  

Jak się przygotować?

Jeśli poważna awaria, klęska żywiołowa lub inna sytuacja kryzysowa zdarzy się w Twoim miejscu zamieszkania, władze lokalne oraz służby ochrony ludności będą próbować Ci pomóc. Jednak Ty  również  musisz być  przygotowany. Ratownicy mogą nie być w stanie dotrzeć do Ciebie natychmiast po wystąpieniu katastrofy lub mogą być zmuszeni koncentrować swoje wysiłki w innym miejscu. Należy wiedzieć, co robić w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak przygotować się do ewakuacji, jak ułatwić sobie przebywanie w pomieszczeniach przeznaczonych  do  tymczasowego zakwaterowania. Jak ograniczyć skutki katastrofy. Jak zabezpieczyć dobytek przed zniszczeniem.

Co należy zrobić?

W pierwszej kolejności trzeba ustalić, co Tobie i Twojej rodzinie zagraża. W tym celu:

  • sprawdź,  czy  rejon,  w  którym  zamieszkujesz  narażony  jest na jakiekolwiek zagrożenia. Wiadomości  na  ten  temat  szukaj  we  właściwym  terytorialnie urzędzie gminy lub miasta;
  • dowiedz się w "komórce organizacyjnej urzędu zajmującej się sprawami ochrony ludności", w  jakiej  strefie  zagrożenia  znajduje  się  twój  dom  i  jakiego  rodzaju  są  to  zagrożenia;
  • poznaj rodzaje alarmów, sygnałów alarmowych, sposoby ich ogłaszania i odwoływania oraz naucz się zasad zachowania się w przypadku ich ogłaszania;
  • zaopatrz  się  w  instrukcje,  poradniki  i  stosuj  się  do  zaleceń  w  nich  zawartych.  Będzieto  podstawą  do  przygotowania  się  i  sprawdzenia  własnych  możliwości  do  przetrwania
    w okresie pierwszych dni kataklizmu;