WÓJT GMINY ŚWIERKLANY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. OBRONY CYWILNEJ

Miejsce pracy: Urząd Gminy Świerklany44-266 Świerklany, ul. Kościelna 85.

I. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Informuję, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

II. Zakres zadań:

 1. Planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej.
 2. Przygotowanie i koordynowanie działaniami formacji obrony cywilnej.
 3. Przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz  systemu wczesnego ostrzegania.
 4. Opracowanie planu obrony cywilnej gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej zakładów pracy położonych na terenie gminy.
 5. Organizowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej, a także szkolenia ludności  w zakresie powszechnej samoobrony.
 6. Kierowanie przygotowaniem ewakuacji ludności.
 7. Kierowanie i koordynowanie akcjami ratunkowymi.
 8. Dokonywanie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań.
 9. Planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej.
 10. Planowanie i zaopatrywanie w sprzęt i środki, a także właściwe przechowywanie konserwacja i eksploatacja sprzętu oraz środków obrony cywilnej.
 11. Koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożenia środowiska.
 12. Terminowe składanie sprawozdań (meldunków).
 13. Wykonywanie wszelkich innych zadań związanych z obroną cywilną.
 14. Zapewnienie efektywności, ciągłości i terminowości działania podczas podwyższania gotowości obronnej państwa.
 15. Wykonywanie zadań obronnych, w tym ich uruchamianie oraz rozwijanie struktur i systemów tworzonych na potrzeby ich realizacji, a także ciągłość działania organów i ich struktur wykonawczych.
 16. Bezpieczeństwo wykonywania zadań obronnych, w tym ochrona, gromadzenie i przesyłanie informacji oraz wykonywanie dokumentów.
 17. Przygotowanie projektów podziału zadań obronnych wykonywanych w czasie pokoju oraz związanych z tym zakresów czynności, a także zmian w strukturze podziału zadań obronnych na  odległe i nadzorowane komórki i jednostki organizacyjne podczas podwyższania gotowości obronnej państwa.
 18. Podział zadań obronnych, a także ustalanie organu wiodącego i organów współuczestniczących w wykonywaniu tych zadań, stosownie do ich możliwości wykonawczych.
 19. Określenie procedur wykonywania zadań obronnych.
 20. Uzgadnianie i akceptowanie planów i harmonogramów wykonywania zadań obronnych.
 21. Określenie priorytetów wykonywania zadań obronnych.
 22. Prowadzenie prac dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych.
 23. Przygotowania łączności na potrzeby kierowania bezpieczeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem podwyższenia gotowości obronnej w powiecie, gromadzenie. analizowanie i opracowywanie informacji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych.
 24. Tworzenie systemów organizacyjnych i technicznych na potrzeby informowania, ostrzegania i powiadamiania o zdarzeniach i podjętych decyzjach dotyczących systemu obronnego.
 25. Ustalanie priorytetów w zakresie przekazywania informacji i decyzji.
 26. Ustalanie procedur przekazywania informacji i decyzji na potrzeby wykonywania zadań obronnych.
 27. Planowanie i realizacja szkoleń obronnych.
 28. Przygotowywanie i prowadzenie spraw z zakresu dostarczania kart powołania w ramach „akcji kurierskiej”.
 29. Reagowanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej.
 30. Prowadzenie spraw ppoż.   

 

III. Wymagania niezbędne kandydata:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 1. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Posiadanie wykształcenia co najmniej średniego.
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 5. Znajomość przepisów:  ustawa o samorządzie gminnym,   ustawa  o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego,  ustawa o ochronie informacji niejawnych, ustawa  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa o zarządzaniu kryzysowym.
 6. Co najmniej 2-letnie  doświadczenie zawodowe związane z obroną cywilną lub zarządzaniem kryzysowym.
 7. Znajomość problematyki obrony cywilnej, zarzadzania kryzysowego.
 8. Umiejętność prowadzenia korespondencji urzędowej.
 9. Nieposzlakowana opinia.

 

IV. Wymagania dodatkowe kandydata:

 1. Wiedza na temat elektronicznego obiegu dokumentów  oraz platformy usług  elektronicznych.
 2. Umiejętność posługiwania się aplikacjami internetowymi. 

 

V. Wymagane  dokumenty składane przez kandydata:
 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys – curriculum vitae.
 3. Dokumenty poświadczające staż pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu).
 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach.
 5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 7. Oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w celu realizacji procedury naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 9. Kwestionariusz osobowy (do pobrania).
 
VI. Warunki pracy na danym stanowisku:

1. Wymiar czasu pracy – ½ etatu. (praca od poniedziałku do piątku)

2. Miejsce pracy – siedziba Urzędu Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, Świerklany.

3. Praca w budynku z windą, w pomieszczeniu biurowym na  II piętrze.

4. Praca przy monitorze ekranowym i urządzeniach biurowych.

 

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności, które zostanie dołączone do jego akt osobowych.
 2. Z wyłonionym kandydatem zostanie najpierw zawarta umowa na czas określony nieprzekraczający 6 miesięcy.

 

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do dnia 23 maja 2022 roku w kancelarii Urzędu Gminy  w Świerklanach (pok. nr 09) Świerklany ul. Kościelna 85, osobiście lub drogą pocztową. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór do pracy na stanowisko podinspektora ds. obrony cywilnej.” Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja  o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świerklany. Dokumenty naboru osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, jako 5 najlepszych kandydatów, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dokumenty naboru pozostałych osób, które nie zakwalifikowały się  mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych. Jeśli przez okres 3 miesięcy osoba zainteresowana nie zgłosi się po odbiór dokumentów, dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Świerklany.
Pracownikiem do kontaktów z kandydatami jest Pani Małgorzata Dudek - tel. (032) 4327525.

Data publikacji: 11 maja 2022 r.

 

 

 

Wójt Gminy Świerklany

(-) Tomasz Pieczka

 

Dodany: środa, 11 maj 2022 12:35
Wielkość: 178.01 KB