Przewodniczący Rady Gminy Świerklany działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zawiadamia, iż w dniu 24 maja 2023r. o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Świerklany odbędzie się LXVII sesja Rady Gminy Świerklany.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27.04.2023r.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Świerklany za 2022 rok:
  1. debata nad raportem;
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Świerklany.
 5. Wykonanie budżetu Gminy za 2022 rok - absolutorium:
  1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok;
  2. sprawozdanie finansowe Gminy Świerklany za rok 2022;
  3. informacja o stanie mienia komunalnego;
  4. przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Świerklany sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok;
  5. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2022 rok;
  6. przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świerklany o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy;
  7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2022;
  8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2022 rok.
 6. Przedstawienie informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2022.
 7. Przedstawienie informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy za rok 2022.
 8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świerklany na lata 2023-2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 390/LX/22 Rady Gminy Świerklany w sprawie budżetu Gminy Świerklany na rok 2023.
 11. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Świerklany za rok 2022.
 12. Informacja roczna o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Świerklany 2015-2023. Raport za rok 2022.
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie sesji.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Świerklany

    Anna Kula-Piecha

 

 

 

 

 

Dodatkowa informacja 

Informuje się mieszkańców Gminy, że osoba, która chciałaby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie gminy, musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7 i 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 40 z późn. zm.). 

Zgłoszenia przyjmuje się do dnia poprzedzającego sesję Rady Gminy, tj. do 23 maja 2023 roku.                                                                                           

Ustawodawca dopuścił w ustawie wyłącznie formę pisemną zgłoszenia, wyłączając inne formy, w tym elektroniczną. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Świerklany,
 w godzinach pracy Urzędu, w Sekretariacie, I piętro, pok. 1.06.
 
Podczas sesji, na której prowadzona jest debata nad raportem, mieszkańcy są dopuszczani do głosu w kolejności wynikającej z terminu złożenia pisemnego zgłoszenia. W debacie tej może zabrać głos 15 mieszkańców, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

Załącznik:

Dodany: piątek, 19 maj 2023 12:46
Wielkość: 132.96 KB

Dodany: poniedziałek, 22 maj 2023 10:48
Wielkość: 55.34 KB