W dniu wczorajszym odbyła się sesja Rady Gminy Świerklany, w programie której znalazł się punkt dotyczący udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świerklany z tytułu wykonania budżetu za miniony rok. Radni przyjęli także raport o stanie gminy za 2020 rok i udzielili wójtowi wotum zaufania. Wcześniej odbyła się debata nad raportem.

Zanim radni podjęli decyzję o poparciu działań władz gminy, zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, sprawozdaniem finansowym Gminy Świerklany za miniony rok, informacją o stanie mienia komunalnego, jak również z pozytywną opinią RIO dotyczącą przedłożonego przez Wójta Gminy Świerklany, sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok. Także Komisja Rewizyjna RG Świerklany wnioskowała o udzielenie wójtowi absolutorium.

Zarówno absolutorium, jak i wotum zaufania wójt Tomasz Pieczka otrzymał jednogłośnie - udział w głosowaniu wzięło 12 radnych, wszyscy byli „za”. 

absolutorium wojta 2020 1280x720