Wójt Gminy Świerklany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – ORGANIZACJĘ KOLONII LETNICH w 2021 roku.

Oferty w sprawie organizacji kolonii letnich dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Świerklany należy składać do dnia 23 marca br. Szczegóły - poniżej.

ogłoszenie o konkursie

wzór oferty do wypełnienia

oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu