Gmina Świerklany zaprasza mieszkańców  do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego. W roku 2022 opieka będzie miała charakter opieki dziennej (nie będzie realizowana opieka całodobowa).

 

– wartość dofinansowania: 48 960,00 zł,

– całkowita wartość: 48 960,00 zł.

 

Cel programu:

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Planowane jest objęcie usługami opieki wytchnieniowej w ramach programu:

a) 3 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (120  godzin/osobę w okresie trwania programu),
b) 7 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego (120 godzin/osobę w okresie trwania programu).

 

Dla kogo jest ten program:

 

Pierwszeństwo korzystania z usług mają członkowie rodzin lub opiekunowie faktyczni sprawujący na co dzień opiekę nad dziećmi/osobami dorosłymi niepełnosprawnymi:

a) z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją,
b) wymagającymi wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji),
c) pierwszeństwo bezwzględne przysługiwać będzie osobom posiadającym orzeczenie z symbolem 12-C (całościowe zaburzenia rozwojowe).

 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują również obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  (Dz.U.2022, poz. 583).

 

Kto może być opiekunem w programie:

 

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022) lub
b) osoby posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym;
c) w przypadku gdy usługa będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także: zaświadczenie o niekaralności; pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym; pisemna akceptacja osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

Nie jest dopuszczalnym wskazanie na opiekuna świadczącego usługę opieki wytchnieniowej:

a) członków rodziny niezależnie od miejsca ich zamieszkania,
b) opiekunów prawnych osoby niepełnosprawnej,
c) osoby faktycznie zamieszkującej z osobą niepełnosprawną.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

 

Zadania opiekuna w programie:

 

W ramach opieki wytchnieniowej opiekun wspiera uczestnika programu w szczególności w:

a) czynnościach samoobsługowych,
b) czynnościach pielęgnacyjnych,
c) w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
d) w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
e) w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

Warunki świadczenia opieki wytchnieniowej:

 

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitów. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.

Odbiorca usługi ani jego opiekun prawny nie ponoszą opłat za usługi opieki wytchnieniowej świadczone w ramach programu.

Osoby zakwalifikowane do Programu otrzymają stosowną informację.

 

Zasady naboru do programu:

 

Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a nie zakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o:

 1. zapoznanie się z Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 lub co najmniej z załączonymi do ogłoszenia najważniejszymi informacjami dotyczącymi programu
 2. złożenie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność osoby, która ma być objęta usługami (tj. orzeczenia o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia, orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenia równoważnego),
 3. złożenie karty zgłoszenia do Programu,
 4. złożenie karty pomiaru niezależności funkcjonalnej (FIM),
 5. złożenie oświadczenia o sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną,
 6. złożenie oświadczenia dotyczącego wyboru osoby świadczącej usługę opieki wytchnieniowej (w przypadku osób wskazujących opiekuna), przy czym wskazany opiekun musi spełniać warunki wskazane powyżej w treści niniejszego ogłoszenia,
 7. złożenie podpisanej Klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2022,
 8. złożenie podpisanej Klauzuli informacyjnej Ministerstwa w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2022.

Ponadto osoba wskazana na opiekuna dziecka do 16 r.ż. przed przystąpieniem do realizacji usług opiekuńczych w ramach Programu zobowiązana będzie przedstawić:

 1. oświadczenie zawierające dane osobowe służące weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 2. zaświadczenie o niekaralności.

 

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje:

a) wynik pomiaru ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia, które dokonywane są na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji), wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną,
b) występowanie niepełnosprawności sprzężonych i potrzeba wysokiego poziomu wsparcia,
c) kolejność zgłoszeń.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w Kancelarii Urzędu Gminy Świerklany, parter, ul. Kościelna 85, Świerklany (osobiście lub pocztą) w dniach i godzinach pracy Urzędu (nabór będzie prowadzony do wyczerpania miejsc)

Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a nie zakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.