Gmina Świerklany uzyskała dofinansowanie do realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Beneficjent: Gmina Świerklany

Kwota dofinansowania: 183 817,36 zł (100% kosztów kwalifikowanych)

Celem projektu jest zwiększenie stopnia cyfryzacji Urzędu Gminy Świerklany oraz instytucji podległych. Planuje się w tym celu zakup komputerów stacjonarnych, laptopów, oprogramowania biurowego oraz e-usług:

  1. Systemu Powiadania Klienta do obsługi wiadomości dedykowanych oraz generowanych z systemów dziedzinowych,
  2. Portalu Szybkich Płatności umożliwiającego dokonywanie zryczałtowanych płatności on-line,
  3. Oprogramowania „Ogłoszenia” pozwalającego na stałą komunikację z mieszkańcami Gminy.

Realizacja projektu pozwoli również na zwiększenie stopnia cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy.