Wszystkim mieszkańcom, którzy w roku 2021 złożyli w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska (sami lub za pośrednictwem punktu konsultacyjnego w Urzędzie Gminy) wnioski o dotację na kocioł na ekogroszek przypominamy, że rozliczenie dotacji, tj. złożenie wniosku o płatność wraz z załącznikami do WFOŚiGW w Katowicach musi nastąpić do 31 marca 2022 roku. Niedotrzymanie tego terminu skutkować będzie utratą dotacji.
Przypominamy także, że warunkiem złożenia prawidłowego rozliczenia jest:
1) złożenie wypełnionego i podpisanego wniosku o płatność (do pobrania tu: https://portal.wfosigw.katowice.pl/ciezka-przez-wfosigw),

2) złożenie załączników, którymi są:
- kopia dokumentu potwierdzającego likwidację lub trwałe wyłączenie z użytkowania źródła ciepła na paliwo stałe nie spełniającego wymagań 5 klasy,
- kopie dokumentów zakupu (potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem),
- kopie dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty na rzecz sprzedawcy lub wykonawcy (chyba że na fakturach jest adnotacja: zapłacono gotówką),
- karta produktu,
- etykieta energetyczna (karta produktu i etykieta powinna być przekazana przez wykonawcę, jest też możliwa do pozyskania na stronach internetowych producenta rozliczanego kotła),
- certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnianie wymogów ekoprojektu (ecodesign) i 5 klasy,
- protokół odbioru montażu źródła ciepła tylko na wzorze opracowanym przez WFOŚiGW (do pobrania tu: https://portal.wfosigw.katowice.pl/ciezka-przez-wfosigw)
- zdjęcie nowego źródła ciepła (można też dołączyć zdjęcie „starego” źródła ciepła, jeśli się go posiada),
- zdjęcie tabliczki znamionowej nowego źródła ciepła (każde zdjęcie musi być opisane imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy oraz jego adresem),
- kopia umowy dotacyjnej z gminą Świerklany (jeśli dotyczy, w przypadku gdy wnioskodawca otrzymał dotację z Urzędu Gminy, faktura z pieczątkami potwierdzającymi wypłatę dotacji musi być skopiowania tak, aby pieczątki znalazły się na kopii).

3) Wysłanie ww. dokumentów na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Plebiscytowa 19, 40 – 035 Katowice.
Przypominamy, że w Urzędzie Gminy działa punkt informacyjno–konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze”, gdzie można uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku o płatność. Punkt działa w każdy wtorek, środę i czwartek w godzinach od 13:00 do 17:00, możliwość bezpośredniej wizyty - tylko po telefonicznym umówieniu terminu pod nr 32 440 87 42 (konsultanci odbierają telefon tylko w dniach i godzinach pracy punktu).