Wójt Gminy Świerklany ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych inwestycyjnych

 1. Miejsce pracy: Urząd Gminy Świerklany44-266 Świerklany ul. Kościelna 85. 
 2. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:                      

         Informuję, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%. 

Zakres zadań  w zakresie spraw  dotyczących pozyskiwania  i rozliczania środków zewnętrznych                   

 1. Współpraca przy przygotowaniu budżetu gminy w zakresie współfinansowania projektów twardych-inwestycyjnych i miękkich, realizowanych przy udziale środków zewnętrznych.
 2. Wyszukiwanie oraz prowadzenie bazy danych o programach pomocowych krajowych 
  i zagranicznych dotyczących projektów inwestycyjnych, dotacjach i  pożyczkach.                     
 3. Prowadzenie prac nad przygotowaniem wniosków aplikacyjnych o pozyskanie środków pomocowych w zakresie projektów inwestycyjnych, w tym ich opracowywanie.
 4. Realizacja projektów związanych z wykorzystaniem środków i programów pomocowych z zakresu projektów inwestycyjnych, w tym rozliczanie                                     i przygotowywanie wniosków o płatność.
 5. Monitorowanie realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 6. Koordynowanie prac związanych z podpisaniem umów o dofinansowanie, pożyczki, itp.
 7. Opracowywanie informacji dotyczących tematu pozyskiwania środków zewnętrznych na potrzeby Wójta Gminy i mediów.
 8. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z instytucjami dysponującymi środkami finansowymi przeznaczonymi na aktywizację gminy.
 9. Współpraca z referatami urzędu i samodzielnymi stanowiskami oraz z zakładami i jednostkami podległymi Gminie w zakresie identyfikowania inwestycji i działań przeznaczonych do współfinansowania ze środków finansowych pomocowych.
 10. Współpraca z pracownikami merytorycznymi komórek związanych z techniczną realizacją zadań oraz informowanie tych pracowników o wymaganiach stawianych przez instytucje udzielające pomocy finansowej mających wpływ na przygotowanie oraz o zmianach dokumentów tj. SIWZ, protokoły odbioru, opisy faktur, itp.
 11. Udział w szkoleniach, warsztatach oraz innych spotkaniach dotyczących możliwości pozyskania środków pomocowych i realizacji działań z ich udziałem.
 12. Wykonywanie innych czynności nieujętych w ww. zakresie obowiązków, a związanych z realizacją konkretnych działań w ramach projektów inwestycyjnych.
 13. Inicjowanie i koordynowanie prac związanych z Budżetem Obywatelskim.
 14. Pełnienie zastępstwa za pracownika zajmującego się CEiDG.

 

Wymagania niezbędne kandydata:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych.
 3. Posiadanie wykształcenia wyższego.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku.
 6. Znajomość przepisów: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych, ustawa  o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego.
 7. Znajomość  Programów Operacyjnych na lata 2021-2027 dla województwa śląskiego.
 8. Znajomość „Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030”.
 9. Co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej w zakresie pozyskiwania lub realizacji projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych w obszarze: koordynacja, promocja, monitoring lub ewaluacja.
 10. Znajomość problematyki pozyskiwania funduszy pomocowych.
 11. Umiejętność posługiwania się aplikacjami internetowymi.
 12. Znajomość języka angielskiego 

Wymagania dodatkowe kandydata:

Wiedza na temat elektronicznego obiegu dokumentów (SEKAP) oraz platformy usług elektronicznych (PEUP).

Wymagane  dokumenty składane przez kandydata:

 1. Podanie.
 2. List motywacyjny.
 3. Życiorys – curriculum vitae.
 4. Dokumenty poświadczające staż pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu).
 5. Kserokopie dyplomów potwierdzające wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach.
 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 7. Oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim.
 8. Oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w celu realizacji procedury naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE
 10. Kwestionariusz osobowy (do pobrania).

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

- pełny wymiar czasu pracy,
-
miejsce pracy – Urząd Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany,
-
praca w budynku,
-
praca przy komputerze.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie  o niekaralności, które zostanie dołączone do jego akt osobowych.
 2. Z wyłonionym kandydatem zostanie najpierw zawarta umowa na czas określony nieprzekraczający 6 miesięcy.

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do dnia 12 lipca 2021 roku w kancelarii Urzędu Gminy w Świerklanach – Świerklany, ul. Kościelna 85 (pok. nr 09) - osobiście lub drogą pocztową. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór do pracy na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych inwestycyjnych”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świerklany. Dokumenty naboru osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole jako 5 najlepszych kandydatów, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dokumenty naboru pozostałych osób, które nie zakwalifikowały się  mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych. Jeśli przez okres 3 miesięcy osoba zainteresowana nie zgłosi się po odbiór dokumentów, dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy Świerklany. Pracownikiem do kontaktów z kandydatami jest  Małgorzata Dudek - tel. (032) 4327525.

 

Data publikacji: 2 lipca  2021

 

Dodany: środa, 19 maj 2021 19:13
Wielkość: 178.01 KB