Logo Gminy Świerklany
Powróć do: Samorząd

Wójt i władze gminy

Wójt Gminy
Tomasz Pieczka 

Zdjęcie portretowe Wójta Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85, I piętro, pok. nr 1.06,
44-266 Świerklany
tel. 32 4327 502
e-mail  wojt@swierklany.pl

Do zakresu działania wójta gminy należy w szczególności:

 • kierowanie Urzędem i bieżącymi sprawami gminy,
 • reprezentowanie gminy i Urzędu na zewnątrz,
 • wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • upoważnienie zastępcy i pracowników Urzędu do załatwiana spraw w jego imieniu,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Urzędu,
 • koordynowanie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i poza samorządowymi,
 • koordynowanie współdziałania organów gminy z jednostkami pomocniczymi gminy,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa. 
 • sprawowanie nadzoru nad:
 1. Samodzielnym stanowiskiem ds. obrony cywilnej,
 2. Biurem Obsługi Prawnej Urzędu,
 3. Urzędem Stanu Cywilnego,

Zastępca Wójta Gminy
Henryk Mincer

Zdjęcie portretowe Zastępcy Wójta Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85, I piętro, pok. nr 1.06,
44-266 Świerklany
tel. 32 4327 502
e-mail  zastepcawojta@swierklany.pl

Do zakresu działania Zastępcy Wójta gminy należy w szczególności:

 • Nadzór nad samodzielnymi stanowiskami,
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, a w szczególności wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach wynikających z prawa działalności gospodarczej,
 • Podczas nieobecności Wójta składanie jednoosobowo oświadczeń woli we wszystkich sprawach z zakresu sprawowania zarządu mieniem Gminy,
 • Podczas nieobecności Wójta wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Gminy,
 • Rozwiązywanie problemów społecznych na terenie Gminy (np.: bezrobocie, narkomania itp.),
 • Załatwianie spraw Gminy i Urzędu na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy,
 • Promocja Gminy Świerklany,
 • Nadzorowanie właściwego rozpatrywania skarg, wniosków i interpelacji wpływających do Urzędu Gminy,
 • Nadzorowanie właściwego funkcjonowania komunikacji na terenie Gminy Świerklany,
 • Załatwianie spraw związanych z interpelacjami Radnych i wnioskami Komisji Stałych Rady Gminy,
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • Współpraca z wydawnictwem w sprawie wydawania „Kuriera Gminy Świerklany”,
 • sprawowanie nadzoru nad:
 1. Referatem Inwestycji i Zamówień Publicznych,
 2. Referatem Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Ochrony Środowiska,
 3. Referatem Drogownictwa i Utrzymania Terenów Gminnych,
 4. Samodzielnym stanowiskiem ds. obsługi komisji Rady Gminy i przedsiębiorczości,
 5. Samodzielnym stanowiskiem ds. Obsługi Rady Gminy i Sekretariatu Wójta.

Sekretarz Gminy
Małgorzata Dudek 

Zdjęcie portretowe Sekretarz Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85, II piętro, pok. nr 2.16
44-266 Świerklany
tel. 32 4327 525
e-mail  sekretarz@swierklany.pl

Do zakresu działania sekretarza gminy należy w szczególności:

 • dbanie o sprawne funkcjonowanie Urzędu w zakresie prawidłowej obsługi stron ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez komórki organizacyjne Urzędu wymogów i zasad zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego,
 • prowadzenie spraw gminy w imieniu wójta gminy na podstawie jego upoważnienia,
 • nadzorowanie archiwizowania akt Urzędu,
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Rady Gminy, wyborami Prezydenta RP,
 • zapewnienie sprawnej realizacji szczególnych zadań Urzędu nierozdzielnych do kompetencji referatów i samodzielnych stanowisk
 • sprawowanie nadzoru nad:
 1. Referatem Spraw Obywatelskich i Ogólnych,
 2. Referat Rozwoju i Promocji Gminy
 3. Pionem informatycznym,
 4. pracownikami obsługi,

Skarbnik Gminy
Anna Stępień

Zdjęcie portretowe Skarbnik Gminy Świerklany

ul. Kościelna 85, II piętro, pok. nr 2.07,
44-266 Świerklany
tel. 32 4327 505
e-mail  skarbnik@swierklany.pl

Do zakresu działania skarbnika gminy należy w szczególności:

 • zapewnienie prawidłowego wykonywania budżetu oraz wpływów i środków pozabudżetowych,
 • czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
 • czuwanie nad zgodnością gospodarki finansowej gminy z przepisami,
 • przeprowadzanie kontroli finansowych w jednostkach podległych i zakładach budżetowych wykonujących budżet gminy,
 • dysponowanie środkami funduszy celowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
 • czuwanie nad majątkiem gminy i jego bieżącą ewidencją,
 • sporządzanie i przedkładanie wójtowi gminy okresowych analiz stanu realizacji budżetu gminy,
 • informowanie wójta gminy o zagrożeniach i nieprawidłowościach związanych z realizacją budżetu gminy,
 • sprawowanie nadzoru nad pracą Referatu Finansowego.


PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW PRZEZ WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY I ZASTĘPCĘ WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY 
odbywa się w każdy czwartek w godz. 16.00-17.00 - budynek Urzędu Gminy Świerklany, ul. Kościelna 85, 44-266 Świerklany